Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

21. 6. 2024 - 8:30 - 15:00

238,00€

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo.

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobili tudi 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

Za sončne elektrarne je potrebno zagotavljati ustrezen nivo varnosti obratovanja na osnovi novih pravilnikov in tehničnih smernic (TSG) ter standardov s področja nizkonapetostnih inštalacij, zaščite pred delovanjem strele ter požarne varnosti objektov:

 • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
 • Tehnična smernica; Požarna varnost v stavbah
 • Tehnična smernica; Nizkonapetostne električne inštalacije
 • Tehnična smernica; Zaščita pred delovanjem strele

Zagotavljanje varnosti pomeni varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarno varnost stavbe za ves čas njihove življenjske dobe.

V juliju je bil sprejet novi Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki ureja določitev in vzpostavitev prednostnih območij za umeščanje elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije med njimi tudi fotonapetostnih naprav.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije pa za končne odjemalce navaja: da tiste, ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in za končne odjemalce, ki so bili registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe Energetskega zakona in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so registrirani.

Strokovni seminar je namenjen:

 • lastnikom in investitorjem,
 • projektantom,
 • izvajalcem,
 • vzdrževalcem,
 • in vsem, ki preverjajo varnost, učinek in izvajajo vzdrževanje sončnih elektrarn.

Osnova za varno in zanesljivo delovanje sončne elektrarne je tehnična dokumentacija naprave ter certifikati in izjave o skladnosti (moduli, razsmerniki, …). Zahtevana je tudi izjava o neoporočenosti za druge elemente, npr. za strešno kritino, če je bila le-ta v postopku inštalacije sistema zamenjana. Del dokumentacije je tudi način in metoda določanja energijskega donosa (ročno ali s pomočjo programske opreme).

Vzdrževanje sončne elektrarne zajema čiščenje modulov, redni pregled vseh komponent elektrarne in meritve sončne elektrarne. Čiščenje modulov fotonapetostne elektrarne, preglede optimizatorjev, razsmernika in ostalih komponent ter ostale kontrolne preizkuse naj izvajajo samo za to usposobljene osebe!

Pomembno: kadar objekt s sončno elektrarno združuje različno zahtevne električne inštalacije, elektroenergetske postroje in/ali sistem zaščite pred delovanjem strele se obdobje za redna preverjanja, kot tudi vzdrževalne preglede, določi glede na njihovo zahtevnost.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljeni novi predpisi in standardi na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščite stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti za zagotavljanje varnosti delovanja sončnih elektrarn za ves čas njihove življenjske dobe. Cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja.

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

TERMIN: 21. 6. 2024 (od 8:30 do 15:00)

Varnost sončnih elektrarn na osnovi novih pravilnikov in tehničnih smernic za nizkonapetostne električne inštalacije, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti:

 • načrtovanje sistemov v smislu zagotavljanja varnosti pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju,
 • statični izračun objekta, obtežbe modulov, podkonstrukcija, …
 • zaščitni elementi,
 • vpliv okolja in ekološki pristop v celotni življenjski dobi sončne elektrarne (razgradnja elementov sončne elektrarne, moduli, razsmerniki, …)
 • predvideni energijski donos (kWh/m2/leto).
 • zahteve za kontrolo izvedene inštalacije in priklop na omrežje,
 • tehnični podatki o napravi.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in spremembe Tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije:

 • zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije,
 • energijska učinkovitost električnih inštalacij,
 • posebni primeri električnih inštalacij:
  • vgrajene fotonapetostne naprave in fotonapetostna napajalna omrežja,
  • prenosne fotonapetostne naprave (naprave »Plug & Play«),
  • hranilniki električne energije.
 • preverjanje ustreznosti električnih inštalacij.

Novosti Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije

 • tehnične zahteve za priključitev,
 • zahteve v zvezi z obratovanjem.

Noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov – 2. izdaja

 • pregled veljavne zakonodaje in standarov s področja fotonapetostnih naprav,
 • osnovni koncept vezav fotonapetostnih naprav,
 • postopek priključitve fotonapetostnih naprav, projektna dokumentacija.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah in spremembe Tehnične smernice za požarno varnost v stavbah:

 • požarna varnost sončnih elektrarn,
 • požarni načrt sončne elektrarne,
 • Smernica SZPV 512.

Generalni pristop k varnosti sončnih elektrarn

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in spremembe Tehnične smernice za zaščito pred delovanjem strele:

 • pomen in vloga novega pravilnika in Tehnične smernice,
 • zahtevne strelovodne inštalacije,
 • stavbe z napravo za proizvodnjo ali pretvorbo električne energije,
 • izvajalci preverjanja in preverjanje zaščite pred delovanjem strele,
 • zapisnik o preverjanju sistema zaščite pred delovanjem strele,
 • načrtovanje in izvedba sistema zaščite pred delovanjem strele sončne elektrarne – praktični primeri.

Preverjanje varnosti in učinka sončnih elektrarn v skladu z novim in dopolnjenim standardom SIST EN 62446 (namenjen projektantom, izvajalcem in vsem, ki preverjajo varnost, učinek in izvajajo vzdrževanje sončnih elektrarn):

 • praktični nasveti izvajalcem preverjanja,
 • razlike pri preverjanju sistemov z vgrajenimi optimizatorji in brez vgrajenih optimizatorjev,
 • zahteve za preverjanje sončnih elektrarn za samooskrbo, kot jih narekuje zakonodaja
 • zahteve za preverjanje sončnih elektrarn priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
 • obravnava in tolmačenje oblik in odstopanj posnete krivulje I-V niza sončne elektrarne,
 • pregled sončne elektrarne z IR kamero,
 • zapis izvajanja prvega in periodičnih pregledov sončnih elektrarn.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.,

je član SIST/TC POD (prenapetostni odvodniki) in SIST/TC STZ (Zaščita pred delovanjem strele), član Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, predavatelj na velikem številu seminarjev in delavnic s področja zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, pisec več strokovnih publikacij in člankov s tega področja.

Boštjan Meža, univ.dipl.inž.el.,

vodja meritev in kontrole kakovosti v podjetju Esotech, d.d., kjer od leta 2001 vodi oddelek merilne službe in aktivno izvaja preglede in meritve zahtevnih in manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij na vseh vrstah objektov. Je certificirani Preglednik za zahtevne in manj zahtevne električne instalacije, inštalacije zaščite pred strelo in inštalacije z eksplozijsko ogroženimi prostori. Od leta 2002 je član Inženirske zbornice Slovenije in Pooblaščeni inženir za projektiranje, nadzor nad gradnjo in vodenje del na zahtevnih in nezahtevnih objektih. V podjetju Esotech, d.d od leta 2000 nastopa tudi kot vodja projektov, pretežno na projektih v elektro energetiki in industriji. Kot predavatelj občasno nastopa tudi na konferencah slovenskih elektro energetikov CIGRE-CIRED, Inženirski zbornici Slovenije in Društvu varnostnih inženirjev Velenje.