Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

PRENOVLJENO

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice, zadnje stanje tehnike in subvencije

11. 7. 2024 - 8:30 - 14:00

238,00€

Termin

Datum:
11. 7. 2024
Trajanje:
8:30 - 14:00
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Interaktivno on-line izobraževanje
Natančen potek dela in jasna navodila za on-line udeležbo na interaktivnem izobraževanju boste prejeli v elektronskem sporočilu pred izvedbo.

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju Hranilniki električne energije pridobili tudi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Tehnologija nam omogoča učinkovito hranjenje električne energije s hranilniki električne energije, ki nudijo neodvisno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Baterijski hranilniki električne energije so tako že postali nepogrešljiv element elektroenergetskih in poslovnih sistemov za oskrbo z električno energijo, prav tako pa tudi za domačo (samo)oskrbo.

V letu 2024 bo stopil v veljavo novi tarifni sistem. Le-ta se bo nanašal samo na omrežnino. Cilj bo spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči. Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči, kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval. Zaradi veljavne Uredbe o samooskrbi in novega tarifnega sistema, so baterijski hranilniki, tako za poslovne kot »domače« objekte zelo aktualni.

Na splošno lahko možnosti uporabe baterijskih hranilnikov električne energije razdelimo na tri področja:

 • podpora vključevanju obnovljivih virov energije,
 • podpora pri oskrbi z električno energijo,
 • podpora pri obratovanju elektroenergetskega sistema.

Baterijski sistemi pa se uporabljajo tudi za več aplikacij, kot so:

 • regulacija frekvence,
 • stabiliziranje omrežja,
 • zmanjšanje izgub prenosa,
 • zmanjšanje preobremenjenosti,
 • povečanje zanesljivosti,
 • glajenje proizvedene energije s soncem in vetrom,
 • neprekinjeno napajanje,
 • električno vozilo kot hranilnik električne energije
 • pametno polnjenje električnega avtomobila, t.i. ˝vozilo do mreže˝ (angl: V2G – Vehicle-to-Grid).

Na strokovnem seminarju bodo predstavljeni pogoji priključevanja hranilnika energije iz SONDSEE (Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije) in Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Pojasnjen bo celoten postopek do dejanskega začetka obratovanja hranilnika.

Predstavljena bo vsa nova in aktualna zakonodaja, zadnje stanje tehnike, tehnologije in izkušnje iz prakse za stabilno in celovito oskrbo z električno energijo tudi v kombinaciji z lastno proizvodnje električne energije in hranilniki električne energije (sistemski in za potrebe samooskrbe). Na voljo so tudi subvencije oz. finančne spodbude za pravne osebe, zadruge, nosilce dopolnilne dejavnosti in lokalne skupnosti. Tudi to bo predstavljeno na strokovnem seminarju.

Pojasnjene bodo novosti iz Tehnične smernice TSG-N-002; Nizkonapetostne električne inštalacije vezane na proizvodnjo in hranjene električne energije, kot tudi Tehnična smernica na področju zaščite stavb pred delovanjem strele ter požarne varnosti v stavbah, ki se dotikajo tako področja hranilnikov energije in polnilnih postaj za električna vozila.

Prav tako pa je v vsebino strokovnega seminarja vključen novi Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki spodbuja uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v kombinaciji z napravami za shranjevanje električne energije.

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

TERMIN: 11. 7. 2024 (od 8:30 do 14:00)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) ter nova Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje*:

 • načini vključevanja hranilnikov električne energije in polnilnih postaj za električna vozila (električno vozilo kot hranilnik električne energije),
 • navodila za priključevanje in obratovanje hranilnikov električne energije in polnilnih postaj za električna vozila,
 • zahteve za posamezne vrste proizvodnih naprav vrste hranilnikov električne energije in polnilnih postaj za električna vozila.

Obratovanje baterijskih sistemov električne energije v distribucijskem omrežju in industriji ter vpliv razpršenih virov in baterijskih hranilnikov na bistvene parametre distribucijskih omrežij

 • značilnosti obratovanja distribucijskega omrežja ob prisotnosti velikega deleža razpršenih virov,
 • možnosti uporabe baterijskih hranilnikov za potencialne sistemske storitve v nizkonapetostnih omrežjih, uporabe baterijskih hranilnikov električne energije v industriji
 • predstavitev primera vaške skupnosti Luče z integriranim sistemskim BHEE ter lokalnimi BHEE z dodanimi HEMS sistemi za upravljanje,
 • vpliv baterijskih hranilnikov električne energije na napetostni profil ter praktični prikaz otočnega obratovanja nizkonapetostnega omrežja,
 • sinergija hranjenja električne energije v BHEE neposredno iz naprav za proizvodnjo iz OVE,
 • lokalno zmanjševanje konice in možnost optimalnega prilagajanja trenutnim razmeram s pomočjo prožnosti, ki jo lahko ponujajo BHEE,
 • baterijski hranilniki električne energije v industriji (uporaba, napredne funkcije in tehnologije) ter možnost uporabe kot pomoč elektroenergetskemu sistemu.

Hranilniki električne energije z različnimi načini vključevanja v nizkonapetostno omrežje ali otočni sistem**:

 • koncept vezave hranilnika električne energije v sistem, kjer imamo proizvodni vir
 • vključevanje hranilnika električne energije v sistem za samooskrbo,
 • koncept vezave hranilnika električne energije v konfiguraciji ”Prosumer” ***,
 • otočni sistem z izmeničnim nizkonapetostnim omrežjem,
 • otočni sistem z enosmernim nizkonapetostnim omrežjem,
 • Noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov – 2. izdaja, IZS, december 2022,
 • varnostna in obratovalna zaščita v sistemih s hranilnikom električne energije,
 • hranilnik električne energije in požarna varnost.
 • nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije
 • Primeri iz prakse

* Distribucijski operater določa za potrebe priključevanja odjema končnih odjemalcev, proizvodnih naprav (tudi naprav za samooskrbo), hranilnikov električne energije, polnilnih mest za električna vozila in podobnih naprav uporabnikov sistema, splošne tipske sheme PS1, PS2 in PS3.

** V Tehnični smernici TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije je potrebno v skrbi za okolje pri projektiranju novih ali projektiranju predelav obstoječih nizkonapetostnih električnih inštalacij upoštevati čim bolj ugodno razporejanje in upravljanje z viri energije in potrošniki, zaradi uporabe razpršenih virov energije, ki so vezani na javno nizkonapetostno električno omrežje tudi preko električnih inštalacij končnih porabnikov.

*** Električna inštalacija potrošnika/proizvajalca (Prosumer) je lahko ali pa ni priključena na javno električno omrežje in lahko deluje tudi z lokalnimi proizvodnimi viri oziroma lokalnimi hranilniki energije v povezavi s polnilnicami električnih vozil.

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.,

je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in 2021.

dr. Miran Rošer, univ.dipl.inž.el.,

je zaposlen od leta 1982 v distribucijskem podjetju Elektro Celje, kjer se zadnjih deset let ukvarja z uvedbo »pametnih« tehnologij in vpeljavo sodobnih programskih rešitev v distribucijska omrežja. Bil je vodja projekta NEDO v Elektro Celje, prav tako vodi tudi projekt X-Flex v sklopu katerega je bilo prvič v Sloveniji vzpostavljeno otočno obratovanje nizkonapetostnega omrežja, s pomočjo baterijskega hranilnika električne energije. Aktivno sodeluje tudi s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiku (FERI) v Mariboru, kjer rešujejo praktične izzive s potencialom teoretičnega znanja.   

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.,

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja ter potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.