Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

NOVO

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije

Nov tarifni sistem s 1. julijem 2024

31. 5. 2024 - 8:00 - 14:00

248,00€

Termin

Datum:
31. 5. 2024
Trajanje:
8:00 - 14:00
Cena (bez DDV):
248,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Agencija za energijo je sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki se bo pričel uporabljati s 1. julijem 2024.

Prenova obračuna, nov tarifni sistem, je usmerjena v razbremenitev omrežja v času večje obremenitve in je ključna za učinkovit zeleni prehod ter zanesljivo oskrbo z električno energijo. Spremembe, ki se obetajo, so namenjene spodbujanju odjemalcev, tudi poslovnih in industrije v t.i. ”Aktivne odjemalce”, da aktivno sodelujejo pri zelenem prehodu.

Glavne značilnosti novega tarifnega sistema so:

 • obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih,
 • uvedba dveh sezon, višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom,
 • pet časovnih blokov,
 • razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

Cilji vzpostavitve nove metodologije za obračunavanje omrežnine so naslednji:

 • prenova obračuna in spodbujanje spreminjanja navad za razbremenjevanje omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči,
 • prilagajanje ”aktivnega odjema in proizvodnje”, ki lahko pripomore k učinkovitejšemu zelenemu prehodu ter s tem uporabniki prispevajo k optimizaciji distribucijskega elektroenergetskega sistema in tudi širše,
 • uporabniki bodo lahko svoj odjem prilagajali tako po moči (kW) kot po porabljeni električni energiji (kWh) in s tem privarčevali.

Več si preberite v zavihku ˝Program˝.

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov odjemalcev električne energije

TERMIN: 31. 5. 2024 (od 8:00 do 14:00)

Predstavitev nove metodologije obračunavanja omrežnine:

 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje,
 • parametri obračuna,
 • posebnosti in primeri izračunov za končnega odjemalca, individualno samooskrbo (tudi net metering) in skupnosti (samooskrbna).

Prikaz  rešitev aktivnega odjema in proizvodnje ter procesa načrtovanja prehoda na t.i. ”aktivne odjemalce ” in smernice za najbolj izpostavljena področja uporabnikov javnega električnega omrežja in električnih inštalacij:

 • načrtovanje prehoda z uporabo lokalnih virov (fotonapetostne naprave, vetrne turbine, generatorji, itd.) in shranjevanje energije v hranilnikih električne energije (HEE),
 • načrtovanje nadzorovanega odjema (motorji, ogrevalni sistemi, toplotne črpalke svetila, dvigala…),
 • načrtovanje prehoda na električno mobilnost (električna vozila kot HEE, elektro polnilne postaje, povezava z električnim omrežjem),
 • načrtovanje prehoda pri novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah objektov,
 • načrtovanje prehoda v povezavi z javnim električnim omrežjem ali brez.

Vpliv novega obračunavanja omrežnine in obvladovanje stroškov omrežnine z ukrepi učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v industriji in pri poslovnih odjemalcih električne energije – prehod na t.i. »aktivnega odjemalca«:

 • prilagajanje odjemalcev električne energije na nov obračun omrežnine,
 • stroške omrežnine v industriji lahko obvladujemo z dobrim načrtovanjem ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
 • opredelitev ukrepov URE in možnih prihrankov energije in stroškov omrežnin,
 • identifikacija potenciala za prihranke v industriji in pri poslovnih odjemalcih električne energije,
 • načrtovanje investicij in možnosti pridobivanja subvencij za izvedbo ukrepov URE v industriji in pri poslovnih odjemalcih električne energije,
 • celovit pristop in učinki izvedbe ukrepov z OVE,
 • kompleksnost energetskih storitev.

Razlogi za vzpostavitev nova metodologije za obračunavanje omrežnine

Dogajanja na energetskih trgih v zadnjih dveh letih nas usmerjajo k še hitrejšemu vključevanju obnovljivih virov energije v sistem in ozelenitvi tudi drugih sektorjev porabe energije, zlasti ogrevanja in prometa. Do leta 2050 je glede na leto 2020 načrtovana od 39 do 52-odstotna povečana poraba električne energije, s tem pa je povezana tudi izrazito povečana konična obremenitev omrežja.

Elektroenergetsko omrežje ni pripravljeno na masovno vključevanje proizvodnih naprav (sončnih, vetrnih elektrarn),  toplotnih črpalk in električnih polnilnic v sistem, razvoj omrežij brez prilagajanja odjema pa bi bil prepočasen in predrag. Tudi druge države članice EU se soočajo s temi izzivi, kot je razvidno iz nedavne napovedi Nemčije o znižanju priključnih moči odjemalcev.

Z obračunom omrežnine se zbirajo sredstva, kot se jih na podlagi odločbe Agencije potrebuje za nemoteno izvajanje dejavnosti prenosa in distribucije električne energije.

Analiza EUROSTAT za leto 2023 razkriva, da so le v štirih državah EU nižje končne cene oskrbe z električno energijo za gospodinjstva kot v Sloveniji. Upoštevaje vse odjemalce so bile končne cene v Sloveniji pod povprečjem EU, pa tudi stroški omrežnine so za slovenske odjemalce nižji od povprečja v EU.

Prihodki iz naslova omrežnine, potrebni za nemoteno delovanje elektrooperaterjev, ostajajo enaki že tri leta, kljub dvigu stroškov v letu 2023.

Omrežje je že danes najbolj obremenjeno ob delavnikih v zimskem obdobju, zato bo tudi raba omrežij v obdobju od novembra do konca februarja najdražja. V nižji sezoni, ki traja od marca pa do novembra, ni najdražjega časovnega bloka in bo strošek omrežnine precej nižji. Poleg sezon se kot novost pojavlja tudi 5 časovnih blokov z različno tarifno postavko. V višji sezoni bodo aktivni bloki od 1 do 4, v nižji sezoni pa bloki od 2 do 5. Prerazporeditev stroškov bo pravičnejša, saj bodo večji odjemalci plačali nekoliko več omrežnine, odjemalci na nizki napetosti pa nekoliko manj.

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.

je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja. Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in 2021. Sedaj je po združitvi obeh elektrooperaterjev zaposlen v družbi ELES, d.o.o., kjer opravlja iste naloge, kot jih je v družbi SODO d.o.o.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) in električne mobilnosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju distribucije električne energije , električnih inštalacij in električne mobilnosti. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije ter električne mobilnosti. Je tudi soavtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila, soavtor strokovnega priročnika Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.

mag. Mirko Marinčič, univ.dipl.inž.el.

je energetski manager na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Sodeloval je pri oblikovanju in izvajanju programov za doseganje prihrankov energije pri poslovnih odjemalcih in industriji. Na področju energetike ima bogate izkušnje, saj je deloval na področju distribucije električne energije, zemeljskega plina, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Vodil in oblikoval je storitve za področje učinkovite rabe energije in izvajal ukrepe, ki pri odjemalcih zmanjšujejo porabo energije. Diplomiral je na Fakulteti za Elektrotehniko z nalogo Tehnični vidiki uporabe izoliranih vodnikov na srednjenapetostnih nadzemnih vodih, magistriral pa na Fakulteti za organizacijske vede z nalogo Model trga električne energije. Je član Inženirske zbornice Slovenije in je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi zahtevnih energetskih projektov ter sooblikoval energetsko politiko in vodil različne energetske sektorje.

Kotizacija

248,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.