Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110

Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

7. 5. 2024 - 12:00 - 17:00

218,00€

Termin

Datum:
7. 5. 2024
Trajanje:
12:00 - 17:00
Cena (bez DDV):
218,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, boste po dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, udeleženci prejeli 9 kreditnih točk.

Slovenski standard SIST EN 50110 obravnava obratovanje in dela oz. vzdrževanje na električnih inštalacijah in postrojih, z njimi oziroma v njihovi bližini in sicer od nizkonapetostnih do visokonapetostnih.

Delo na električnih inštalacijah in postrojih je podrobno opisano tudi v Energetskem zakonu, Pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in Pravilniku o obratovanju elektroenergetskih postrojev. V skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka pa je potrebno tudi poudariti, da moramo poskrbeti za varno in zanesljivo obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij ter za varno in zdravo delo na njih, z njimi ali v njihovi bližini, upoštevajoč oceno tveganja v realnem okolju.

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev

Na strokovnem usposabljanju bodo podani napotki za varno obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev v skladu z zahtevami Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev. Predstavljen bo tudi primer INTERNIH PRAVILNIKOV, ki jih v skladu z zakonodajo potrebuje pravna oseba oz. skrbnik električnih postrojev in inštalacij.

Predstavljene bodo zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) na področju usposabljanja delojemalcev. Podrobno pa bodo razložena tudi ustrezna poglavja Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

»Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše (Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let)«.

Usposabljanje delavcev se izvaja v skladu z zahtevo 38. člena ZVZD-1: varno delo v breznapetostnem stanju, v bližini delov pod napetostjo ali varno delo pod napetostjo je zagotovljeno, če to delo opravljajo strokovnjaki elektrotehniške stroke, ki so usposobljeni za delo in če uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo ter varno oziroma pregledano delovno opremo.

Vabljeni:

 • vzdrževalci električnih inštalacij in postrojev,
 • projektanti električnih inštalacij,
 • izvajalci električnih inštalacij,
 • strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • odgovorni vodji del na gradbiščih,
 • in drugi strokovnjaki na področju načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij.

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110

TERMIN: 7. 5. 2024 (od 12:00 do 17:00)

Nevarni učinki električnega toka na človeka

Napotki za varno obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev v skladu z:

 • Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 • Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
 • Pravilnikom o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev
 • Pravilnikom o obratovanju elektroenergetskih postrojev
 • Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

Primer INTERNIH PRAVILNIKOV za pravno osebo oz. skrbnika električnih postrojev in inštalacij:

interni akt (pravilnik) o vzdrževanju, načrt vzdrževanja za elektroenergetske postroje, navodila za vzdrževanje elektroenergetskih postrojev, dokumentacija o strokovnem usposabljanju, interni akt (pravilnik) o obratovanju in potrebne evidence, navodila za obratovanje elektroenergetskih postrojev, …

Slovenski standard SIST EN 50110 – Obratovanje električnih postrojev

Predstavitev dela pod napetostjo, kot del standarda, ki se uspešno že izvaja v industrijskem, infrastrukturnem in distribucijskem okolju.

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.

je svetovalec uprave v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 40 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih petnajst let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB in SF6 odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot dvesto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pod napetostjo doma in v svetu.

Več o predavatelju si priberite v intervjuju, ki je bil objavljen v Elektrotehniški reviji.

Kotizacija

218,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 265,96 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.