Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

NOVO

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

6. 11. 2024 - 9:00 - 14:30

208,00€

Termin

Datum:
6. 11. 2024
Trajanje:
9:00 - 14:30
Cena (bez DDV):
208,00€
Event Kategorije:
, , , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Angleška kratica LOTO se sicer dobesedno nanaša na zaklepanje in označevanje strojev, naprav in opreme za potrebe vzdrževalnih posegov, a v okviru tega strokovnega usposabljanja bo podan širši pogled na to področje, ki je še marsikje premalo poznano in upoštevano.

Razvoj procesa LOTO je povezan s spoznavanjem tveganj ali, povedano drugače, s stopnjo zavedanja o nujnosti urejanja posameznega področja dejavnosti in ciljem nič nezgod pri vzdrževanju.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih pri uporabi delovne opreme zahteva, da:

 • delodajalec mora zagotoviti, da se vzdrževalna dela izvajajo samo takrat, ko je delovna oprema izključena,
 • delodajalec mora zagotoviti opremljenost vse delovne opreme z jasno razpoznavnimi sredstvi, s katerimi jo je mogoče izolirati pred vsemi viri energije,
 • delodajalec mora zagotoviti, da ponovna priključitev na vire energije ne predstavlja nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare delavca,
 • delodajalec mora zagotoviti, da so na delovni opremi nameščena opozorila in oznake, ki so potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

LOTO – Lock Out/Tag Out = ZAKLENI/OZNAČI je postopek, ki učinkovito preprečuje neželene sprostitve nevarnih energij (nepričakovane zagone) pri vzdrževanju, zagonih, zaustavitvah, čiščenju, kontroli in drugih posegih v delovno opremo ter električne in strojne inštalacije. Zagotavlja zelo visok nivo varnosti vseh udeleženih v procesih ter preprečuje nastanek škode na delovni opremi in inštalacijah. Sistem ima za podjetja zelo ugodne učinke, zato se hitro širi ter je apliciran v vedno večjem številu svetovnih in domačih podjetij ter njihovih podružnicah.

Na strokovnem usposabljanju bo predstavljen evropski standard v okviru delovne skupine Evropskega komiteja za standardizacijo – CEN/TC 319/WG 15, pri kateri sodelujeta tudi oba predavatelja. Ta standard uporabnikom daje smernice in priporočila za zmanjšanje oz. odpravo tveganj, povezanih z energijami in fluidi pri vzdrževalnih opravilih na aktivnih postrojih. Na njegovi osnovi si bodo organizacije lahko po lastni presoji razvile standardne prakse ter opredelile vloge, odgovornosti in pristojnosti sodelujočih v LOTO procesu. Standard pojasnjuje povezave med viri energij in vzdrževalnimi procesi, vzpostavlja ločnico med opravili vzdrževanja in obratovanja, ter jasno pokaže »sive cone«, ki pogosto nastajajo med odgovornostmi vzdrževalcev in operaterjev glede LOTO postopkov. Veliko pozornosti pa je posvečeno tudi analizi tveganj, metodologiji in posebnostim, ko gre za vzdrževanje, ter vrstam nevarnosti, ki jih je potrebno nasloviti v okviru LOTO postopka.

Tematika je izjemno pomembna in katere dosledna uporaba v praksi je dostikrat preprečila nesreče, poškodbe in ohranila tudi življenja vzdrževalcev.

Koristi za udeležence:

 • pridobili boste razumevanje celovitega pogleda na LOTO v okviru vzdrževanja,
 • prepoznali boste koristi vpeljave LOTO postopkov v vsakdanje delo,
 • seznanjeni boste z obstoječo zakonodajo in mednarodnimi standardi, ki so podlaga za implementacijo LOTO,
 • spoznali boste okvirno vsebino novega EN standarda, ki pokriva LOTO,
 • preverjali boste nove ideje za implementacijo dobrih praks v okviru svojega dela.

Strokovno usposabljanje je namenjeno:

 • članom vodstev podjetij, ki so odgovorni za vzdrževanje in varno delo,
 • tehničnim direktorjem,
 • vodjem proizvodnje,
 • vodjem vzdrževanja,
 • zadolženim za varnost in zdravje pri delu,
 • vsem, ki jih ta tematika zanima in si želijo poglobiti svoje znanje.

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti - LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi)

TERMIN: 6. 11. 2024 (od 9:00 do 14:30)

 • Aktualna slovenska zakonodaja in standardi
 • Terminološke opredelitve
 • Namen LOTO postopka
 • Odgovornosti na področju proizvodnje in vzdrževanja
 • Ocena tveganj
 • Povezava LOTO in procesov vzdrževanja
 • Pomen vključitve LOTO v proces delovnega naloga vzdrževanja
 • Organizacijski vidiki LOTO
 • Predstavitev novega EN standarda »Maintenance — energies & fluids risk control during maintenance operations«
 • Pripomočki za LOTO
 • Praktični vidiki LOTO postopka s poudarkom na elektro in strojni stroki
 • Diskusija na konkretnih primerih udeležencev

 

Proces LOTO je vsekakor smiselno vpeljati v vsa okolja, kjer se izvajajo vzdrževalna opravila, saj bistveno zmanjšuje tveganja za poškodbe ali celo smrtne slučaje izvajalcev. Novi standard bo s smernicami znatno olajšal napore posameznikov in organizacij, ki se bodo odločile za njegovo implementacijo. Vsekakor pa je smiselno izvajanje postopkov LOTO, poleg ostalih zahtev VZDP, neposredno vključiti tudi v proces DN vzdrževanja.

dr. Viktor Lovrenčić, univ.dipl.inž.el.,

je svetovalec uprave podjetja C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 40 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih petnajst let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE in član CIGRE SC B2, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN ter član tehničnega odbora LWA (Live Working Association) in skupine AM Consulting. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predava na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot dvesto člankov na področju elektroenergetike vključujoč obratovanje in vzdrževanje električnih postrojev, obvladovanja premoženja ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pod napetostjo v Sloveniji in v svetu. Je član Društva vzdrževalcev Slovenije in njegove delovne skupine za AM (Asset Management), predsednik SIST/TC DPN, član SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja, član EHSEC – European Health, Safety and Environment Committeepri pri EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) in je član TC319/WG15 v okviru CEN (European Committee for Standardization) pri pripravi novega EN standarda za LOTO.

mag. Andrej Androjna, univ.dipl.inž.str.,

QUANTUM Consulting, gradi svetovalne storitve na več kot 30 letnih izkušnjah pri vodenju kompleksnih investicijskih projektov, optimizaciji procesov vzdrževanja in strateškem načrtovanju na zahtevnih področjih jedrske energetike, procesne industrije in proizvodnje z domačimi in tujimi podjetji. Je sourednik ter soavtor prve slovenske knjige o celostnem obvladovanju vzdrževanja ter avtor in soavtor člankov s področja vodenja projektov, vzdrževanja in obvladovanja premoženja. Od leta 2019 se kot svetovalec posveča predvsem prenovam procesov vzdrževanja v velikih organizacijah. Je član Društva vzdrževalcev Slovenije in njegove delovne skupine za AM (Asset Management), član SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja, član European Maintenance Assessment Committee pri EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), sodeluje v TC319/WG15 v okviru CEN (European Committee for Standardization) pri pripravi novega EN standarda za LOTO, pridružen član IAM (The Institute of Asset Management, Velika Britanija) ter ustanovni član slovenske skupine AM Consulting.

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Naročniki Elektrotehniške revije:
20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.