Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

KREDITNE TOČKE IZS

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju

2. 10. 2024 - 9:00 - 15:30

238,00€

Termin

Datum:
2. 10. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov prinaša nujne uskladitve glede vsebine in sestave projektne dokumentacije z določili nove gradbene zakonodaje (GZ-1). Določa tudi vsebino drugih dokumentacij, skladno z določili GZ-1.

Novi Pravilnik določa podrobno vsebino zbirnih prikazov in zbirnih načrtov, ki jih je uvedla nova gradbena zakonodaja, kar vse bistveno vpliva na vsebino in sestavo projektne dokumentacije.

Spremembe v novi gradbeni zakonodaji tudi močno vplivajo na obveznosti in pravice udeležencev v procesu načrtovanja graditve objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih razmerjih v skladu z zakonodajo in obligacijskim pravom, saj se v pogodbah določajo medsebojne obveznosti udeležencev gradnje.

V pogodbi o projektiranju je predmet pogodbe projektna dokumentacija, zato je je odločilno tudi dobro poznavanje novega Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge vrste dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, za posamezne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov glede na namen njihove uporabe in vrsto gradnje, ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, prijave in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

Upoštevajoč, da je odgovornost projektanta in drugih udeležencev pri projektiranju objektov sankcionirana tudi v prekrškovni in kazenski zakonodaji, je zelo pomembno, da se projektanti poučijo tudi o vseh vidikih nove gradbene zakonodaje, o vseh obveznostih in pravicah.

Na strokovnem seminarju bodo podrobno predstavljene obveznosti projektanta in vodje projektiranja ter pogoji za opravljanje dejavnosti – vpis v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo prostor Slovenije (ZAPS).

Vse te novosti bodo v fazi uvajanja v prakso lahko povzročale veliko težav, zato vam bodo praktične rešitve na dileme v praksi na strokovnem seminarju pojasnjene.

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju

TERMIN: 2. 10. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

 • splošne določbe glede izdelave projektne dokumentacije
 • določitev podrobnejše vsebine, oblike in načina izdelave projektne dokumentacije in drugih vrst dokumentacije
 • vrste dokumentacije glede na namen (DPP; DGD; PZI; PZO; PID; DL)
 • vsebina zbrinih prikazov in zbirnih načrtov
 • tekstovni del dokumentacije, lokacijski prikazi tehnični prikazi, načrti
 • druge vrste dokumentacije (DZO, za nezahtevne objekte, za spremembo namembnosti)

Pogodba o projektiranju

 • stranke: pogoji, ki jih mora izpolnjevati projektant v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
 • predmet pogodbe: izdelava dokumentacije in izvajanje projektantskega nadzora in izjave projektanta in vodje projektiranja na izdelano dokumentacijo
 • pogodbena cena, obračun in plačila,
 • pravice in obveznosti strank med izvajanjem pogodbe,
 • odgovornost projektanta za izvedbo, zlasti v primeru napak,
 • izročitev in prevzem dokumentacije,
 • zavarovanje odgovornosti in garancije.
 • odgovornost projektanta za vsebino dokumentacije, napake pri načrtovanju objektov:
  • odškodninska odgovornost,
  • samostojna odgovornost in solidarna odgovornost z izvajalcem gradnje; pri solidarni odgovornosti naročnik izbere od koga bo terjal odškodnino za napake gradnje, ali od izvajalca ali od projektanta (navedeni bodo primeri iz prakse),
  • odgovornost za prekrške in višina denarne kazni,
  • kazenska odgovornost in višina zaporne kazni,
 • odgovornost vodje projektiranja,
 • vsebina projektantskega nadzora.
Avrelija Barle, univ. dipl. prav. je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.