Additional menu

Nalagam Izobraževanja

« Nazaj na Koledar izobraževanj

NOVO

»Višja sila« pri JAVNEM NAROČANJU pri gradnji objektov in infrastrukture

Postopki in izvajanje pogodb | Interventni zakoni

14. 2. 2024 - 9:00 - 15:30

238,00€

Termin

Datum:
14. 2. 2024
Trajanje:
9:00 - 15:30
Cena (bez DDV):
238,00€
Event Kategorije:
, , ,
Prijavite se:
Prijavite se

Lokacija

Agencija POTI
Stegne 7, Ljubljana + Google zemljevid

Kontakt

Agencija POTI – z znanjem do cilja!
Telefonska številka:
01 511 39 20
E-naslov:
info@agencija-poti.si

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z dogovorom z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) boste člani prejeli 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management).

Najprej epidemija in nato vojna v Ukrajini, ki sta vplivali na dobavne verige, sledila je nenadna in močna inflacija, ki je vplivala na spremembo oz. dvig cen, v letošnjem avgustu pa še obilne padavine in poplave ter več milijonske škode na javni infrastrukturi. Zdi se, da t.i. »višja sila« postaja stalnica v javnem naročanju, javni naročniki pa se nanjo sklicujejo tako pri izvajanju posameznih postopkov javnega naročanja kot tudi pri izvajanju pogodb o izvedbi javnega naročanja.

Prav tako so javnim naročnikom na voljo izjeme, ki jih dopušča (vsakokrat ter s časovno veljavnostjo omejena) interventna zakonodaja. V danem trenutku sta poleg ZJN-3 v uporabi dva interventna zakona:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) ter
 • Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Ukrepi prvo navedenega ZOPNN-F se uporabljajo od 11. 8. 2023 do 31. 12. 2023 in so naslednji:

 1. razširitev možnost uporabe popravnega mehanizma,
 2. omejena uporaba oz. izrekanje pogodbenih kazni zaradi zamud in možnosti podaljšanja pogodbenih rokov ter
 3. krajevne skupnosti oz. ožji delov občin samostojno izvajajo postopke javnega naročanja, kar pa de facto pomeni, da se javna naročila ožjih delov občin ne vštevajo v ocenjeno vrednost javnih naročil občin, s čimer je omogočena razširitev možnosti uporabe ti. evidenčnih naročil na ravni občine brez očitka drobljenja javnih naročil.

Ukrepi drugo navedenega ZIUOPZP se uporabljajo od 2. 9. 2023 do 31. 3. 2024. Teh ukrepov je več, vsi pa so omejeni na javna naročila »na stvareh, vezanih na odpravo posledic poplav in plazov, ki so vključene v programe odprave posledic nesreč«, torej na območje poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Med ključnimi ukrepi je dvig mejne vrednosti za ti. evidenčna naročila, izločeni sklopi so dopustni tudi pri gradnjah, določena je izjema od dolžnosti izvedbe projektnega natečaja, nekateri ukrepi pa se nanašajo tudi na pravno varstvo, kot npr. uvedba prednostnega odločanja DKOM ter odstop od obdobja mirovanja.

Poplave in zemeljski plazovi so največ škode povzročili na cestni, energetski in bivalni infrastrukturi, vendar občine poročajo tudi o obsežni škodi na vodovnih in kanalizacijskih omrežjih. Poleg navedenega so gmotne škode tudi na javnih zgradbah (npr. strehe javnih zgradbe, fasadni ovoji, talne obloge itd.), ki jih je potrebno sanirati.

V tem času so na področju javnega naročanja gradenj aktualne naslednje vsebine:

 • ukrepi interventnih predpisov ZOPNN-F ter ZIUOPZP,
 • uporaba izjem po ZJN-3 (npr. postopek s pogajanji brez predhodne objave);
 • dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila gradnje (revalorizacija cen, podaljšanje pogodbenih rokov, dodatna in nepredvidena dela),
 • podizvajalska pogodba, nominacija podizvajalcev in prekrški v zvezi s podizvajalci,
 • nove smernice za javno naročanje gradenj in novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D,
 • obračun pogodbenih kazni in druge sankcije po pogodbah o izvedbi javnih naročil.

Vse zgoraj navedene teme bodo predstavljene v teoriji in skozi praktične primere na strokovnem seminarju.

Vabljeni:

 • javni naročniki (pravniki, vodje razvojnih projektov in investicij, zaposleni v finančnih oz. računovodski službi),
 • ponudniki (izvajalci gradenj, izdelovalci projektne dokumentacije, izvajalci gradbenega nadzora) ter
 • drugi, ki se pri svojem delu srečujete s pogodbami o izvedbi javnega naročila ali vas to področje zanima.

»Višja sila« pri JAVNEM NAROČANJU pri gradnji objektov in infrastrukture

TERMIN: 14. 2. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Predstavitev izjem po ZJN-3 in interventnih ukrepov po ZOPNN-F ter ZIUOPZP za sanacijo škode po obilnih padavinah, poplavah ter zemeljskih plazovih

Priprava RD in izvedba postopka javnega naročila – pogled javnega naročnika (upoštevanje posodobljenih Smernic za javno naročanje gradenj (Izdaja 1.2, marec 2023), spremembe RD, roki, dopustne odločitve javnega naročnika)

Priprava in oddaja ponudbe za izvedbo gradbenih del (pregled RD, priprava ESPD in drugih obrazcev, tehnične specifikacije, revizijski zahtevki, nastopanje s partnerji in podizvajalci, delitev odgovornosti in prekrški v zvezi z izvajanjem del s podizvajalcem)

(Ne)dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila:

 • pogodbeni roki
 • revalorizacijska klavzula
 • dvig cen
 • zamenjava materiala
 • sprememba projektne dokumentacije
 • dodatna dela idr.

Pregled aktualne prakse državne revizijske komisije (DKOM)

Nina PekoljNina Pekolj, univ. dipl. prav.

ima že več kot 10 let praktičnih izkušenj na področju javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev. Sodelovala je pri izvedbi številnih postopkov javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. V okviru raziskovalnega dela objavlja strokovne članke in se aktivno udeležuje konferenc in seminarjev s področja njenega dela, tako doma kot v tujini. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil. V zadnjem obdobju se predavateljica intenzivno ukvarja s področjem vzpostavitve pametnih mest, spodbujanja inovativnosti v postopkih javnega naročanja ter implementacije pametnih projektov v praksi. Izzivi, s katerimi se sooča pri praktičnem delu so njena motivacija za raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso. 

Kotizacija

238,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za pravne osebe oz. 40 % popust za fizične osebe, za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.

Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.

Ugodnosti se ne seštevajo!

Trulli
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.