Industrijska, procesna, varnostna tveganja

Metodologija, zakonodaja, obvladovanje, usmeritve

Avtor: mag. Sandra Avsec ISBN številka: 978-961-93951-1-0 Cena: 5,80 €

Redna cena: 29,80 €

 

Praktični priročnik z uporabno smernico!

 

Na voljo so še zadnji izvodi priročnika!


Industrijska, procesna, varnostna tveganja


Nastanek tveganj je pogosto povod za spreminjanje strategij in izboljšanje opozorilnega sistema (kdor preživi obdobje tveganja, želi biti pripravljen). Na osnovi oblikovanja jasne vizije in strategije nadaljnjega razvoja se oblikujejo temelji nove organizacijske kulture v podjetju, ki bo izločila negativne dejavnike ter okrepila zavezništva za izvajanje ukrepov in doseganje zadanih ciljev. Tvegani moment nenazadnje poveča budnost, prožnost in s tem konkurenčnost podjetja, če ga slednje pravočasno prepozna, izkoristi v pozitivni smeri in ga s tem preživi.

Vsebina

Uvod

Motnje in kriza v podjetju

 • Simptomi, vzroki in povodi krize
 • Načini preprečevanja, razreševanja in zdravljenja kriz
 • Tveganja v zakonodaji
 • Standrad SIST EN ISO 9001:2015
 • Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS 22/2016)
 • Standard SIST ISO/IEC 31000:2011 in Standard SIST ISO/IEC 31010:2011
 • Korporativna integriteta

Tveganja, ključni kazalniki tveganja in krizni kazalniki

 • Opredelitev tveganj v podjetju
 • Tipi, kategorije tveganj
  • Razvrstitev tveganj
  • Osnovni tipi tveganj
  • Kategorije tveganj
 • Obvladovanje tveganj
 • Ravnanje s tveganji
  • Osnovne metode ravnanja s tveganji

   - Izogibanje tveganju

   - Zmanjšanje tveganja

   - Sprejemanje tveganja

   - Prenos tveganja

   - Deljenje tveganja

  • Faze ravnanja s tveganji

   - Prepoznavanje tveganj

   - Analiza tveganj

   - Vrednotenje tveganj

   - Zmanjševanje posledic tveganj

  • Spremljanje in preverjanje tveganj
  • Izmenjava informacij in posvetovanje
 • Ključni kazalniki tveganja (KRI - angl. Key Risk Indicators)
  • Preverjanje kazalnikov tveganja in njigovega gibanja
  • Odgovornost spremljanja kazalnikov tveganja
  • Notranji nadzor tveganj

Smernice za obvladovanje tveganj

 • Ocena ogroženosti ljudi, premoženja, okolja, podjetja - ocena tveganja
 • Seznam razpoložljivih človeških virov v primeru kriznih razmer
 • Popis sredstev z lokacijo nahajanja
  • Akcijska skupina - kdo, kaj, zakaj - priporočila
  • Sistem obveščanja zaposlenih in zunanjih deležnikov - komuniciranje, povezano z nevarnostjo (angl. risk communication)
  • Varnostna politika podjetja in sistem obvladovanja varnosti

Sklepna razmišljanja

Literatura

Priloge

 • Priporočljivi standardi za varnostni pregled procesa
 • Smernica - kratko in jedrnato
 • Primer zapisa dnevnika tveganj
 • Podatki o nevarnih snoveh, ki se nahajajo na lokaciji objekta / posameznih lokacijah

Obrazci

 • Matrika tveganja
 • Interni imeni odgovornih oseb za ukrepanje v primeru nastanka kriznih razmer
 • Popis sredstev z lokacijo nahajanja
 • Vzorec načrta ohranjanja smernice obvladovanja tveganj v podjetju
 • Model definiranja in spremljanja ciljev in potreb podjetja

O avtorici

Mag. Sandra Avsec je ekonomistka in magistrica znanosti s področja managementa. Prihaja iz gospodarstva in je vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi v podjetju. 

Je odločna in načelna strokovnjakinja, ki se loti in dokonča včasih nemogoče. Svojo prednost vidi v hitri prepoznavi stanja in smiselni ter učinkoviti rešitvi. 

V življenju sledi motu: »Zamisli niso dovolj. Zamisli niso dejanja. Da jih spremenimo v dejanje, je potrebno veliko vztrajnosti in volje, prepričanja in strasti. Predvsem pa zamisli potrebujejo ljudi, ki delujejo in ki zamišljeno izvedejo. (Ted Levitt)« 

Njeno večletno proučevanje in raziskovanje je povezano s kriznim managementom in kompleksnostjo delovanja podjetja in zaposlenih, v sklopu katerih prihaja do proizvodno procesnih tveganj in kritičnih situacij v podjetju. Predvsem je osredotočena na usklajenost postopkov pri prepoznavi in smiselni organizaciji sistema vodenja proizvodnih motenj in tveganj z človeškim faktorjem ter zunanjimi dejavniki. Intenzivno se ukvarja z izvajanjem izobraževanj, povezanih z zaposlenimi in tveganji v podjetju ter sodeluje z različnimi podjetji, organizacijami in društvi. 

S svojim neposrednim pristopom sodeluje in prispeva k uspešnosti in učinkovitosti podjetij ter vzpostavljanju odnosov znotraj in med organizacijami ter njihovimi okolji. 

V priročniku želi, na bralcu razumljiv in uporabi prijazen način, predstaviti večplastnost procesnih tveganj in kriznih situacij ter nabor ukrepanj in rešitev. 

S priloženo smernico obvladovanj tveganj avtorica predstavlja novo smer v razumevanju tveganja in ključnih kazalnikov tveganja v podjetju, ki služi kot postopkovnik podjetjem in podpornim organizacijam pri definiranju in oblikovanju strategij obvladovanja tveganj in postopkov saniranja nastalih škod. 

Opombe

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!

Povejte naprej: