NOVO [On-line interaktivni seminar] Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE

Uporaba v praksi

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivni seminar potekal 26. maj 2021, od 9. do 14. ure.
Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

Konec lanskega leta so izšle nove Posebne gradbene uzance, ki se uporabljajo že od 21. decembra 2020. Njihov namen je predvsem spodbuda k uveljavitvi sodobnejših, transparetnejših in varnejših poslovnih praks v gradbeni dejavnosti, da bo tako na trgu gradbenih storitev in v procesu graditve objektov več urejenosti in predvidjivosti, v korist tako naročnikom kot izvajalcem.

[On-line interaktivni seminar] Nove POSEBNE GRADBENE UZANCE
TERMIN: 26. 5. 2021 (od 09:00 do 14:00) Prijavite se

Posebne gradbene uzance, upoštevajoč tudi poslovne običaje, podrobneje opredeljujejo pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri graditvi objektov, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter drugih zakonih in predpisih za področje graditev objektov.

 

V novih Posebnih gradbenih uzancah so poleg prenovljenih definicij in izrazov, natančneje definirani tudi nekateri pojmi vezani na dokumentacijo, nujna nepredvidena dela, spremembe cen, spremembo roka izvedbe, … Upoštevane so tudi posebne zahteve iz javno-naročniške zakonodaje.

 

Posebno mesto pa ima tudi pogodba »ključ v roke« in se tako v novih Posebnih gradbenih uzancah klavzula »ključ v roke« uporablja izključno za mešan tip pogodbe, ko gradbeni izvajalec, ki objekt gradi, tega tudi projektira.

 

Strokovni seminar je namenjen:

  • investitorjem,
  • projektantom,
  • izvajalcem,
  • vodjem projektov,
  • nepremičninskim posrednikom,
  • inženirjem,
  • vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z gradbenimi pogodbami ter vsem, ki jih to področje zadeva oz. zanima

 

Na interaktivnem on-line strokovnem seminarju bo podrobneje pojasnjena vsebina novih uzanc na primerih iz prakse.

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal Elektrotehniške revije.

 

Program

Veljavnost novih Posebnih gradbenih uzanc in njihova uporaba

Gradbene uzance v zvezi z določitvijo predmeta pogodbe in projektno dokumentacijo

Gradbene uzance v zvezi z določitvijo cene in spremembe cene:

  • določitev cene,
  • sprememba cene zaradi spremenjenih okoliščin in zaradi spremembe kalkulativnih elementov,
  • klavzule o fiksnosti cene, o predujmu, o klavzuli »ključ v roke«,

Roki za izvedbo, zamude in pogodbeni kazni

Uvedba v delo

Plačila, začasne situacije in končni obračun

Ustavitev del, odstop od pogodbe in posledice le-tega

Kakovost del, materialov in jamstva

Sprejem, izročitev del in končni obračun

Posebne gradbene uzance v zvezi z organizacijo gradbišča in varnostjo na gradbišču

Odgovornost izvajalca za solidnost gradnje, za varnost na gradbišču in za zavarovanje del

Nadzor naročnika

Končne določbe

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Povejte naprej: