KREDITNE TOČKE IZS [On-line interaktivni seminar] Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110

Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line delavnici.

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust.

 

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust
Postanite naročnik tukaj

 

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Slovenski standard SIST EN 50110 obravnava obratovanje in dela oz. vzdrževanje na električnih inštalacijah in postrojih, z njimi oziroma v njihovi bližini in sicer od nizkonapetostnih do visokonapetostnih.

[On-line interaktivni seminar] Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110
TERMIN: 17. 5. 2021 (od 12:00 do 17:00) Prijavite se

Delo na električnih inštalacijah in postrojih je podrobno opisano tudi v Pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in Pravilniku o obratovanju elektroenergetskih postrojev. V skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka pa je potrebno tudi poudariti, da moramo poskrbeti za varno in zanesljivo obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij ter za varno in zdravo delo na njih, z njimi ali v njihovi bližini, upoštevajoč oceno tveganja v realnem okolju.

 

 

 

 

Na strokovnem usposabljanju bodo podani napotki za varno obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev v skladu z zahtevami Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev. Predstavljen bo tudi primer INTERNIH AKTOV, ki jih v skladu z zakonodajo potrebuje prevna oseba oz. skrbnik električnih postrojev in inštalacij.

 

Predstavljene bodo zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) na področju usposabljanja delojemalcev. Podrobno bodo razložena tudi ustrezna poglavja Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

»Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše (Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let)«.

 

Usposabljanje delavcev se izvaja v skladu z zahtevo 38. člena ZVZD-1: varno delo v breznapetostnem stanju, v bližini delov pod napetostjo ali varno delo pod napetostjo je zagotovljeno, če to delo opravljajo strokovnjaki elektrotehniške stroke, ki so usposobljeni za delo in če uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo ter varno oziroma pregledano delovno opremo.

 

Vabljeni:

 • vzdrževalci električnih inštalacij in postrojev
 • projektanti električnih inštalacij
 • izvajalci električnih inštalacij
 • strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu
 • odgovorni vodji del na gradbiščih
 • in drugi strokovnjaki na področju načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij

 

Za več strokovnih vsebin na tem področju obiščite portal:

Program

Nevarni učinki električnega toka na človeka

 

Napotki za varno obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev v skladu z:

 • Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 • Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
 • Pravilnikom o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev
 • Pravilnikom o obratovanju elektroenergetskih postrojev
 • Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

 

Primer INTERNIH AKTOV za pravno osebo oz. skrbnika električnih postrojev in inštalacij

 

Slovenski standard SIST EN 50110 Obratovanje električnih postrojev

 

Predstavitev dela pod napetostjo, kot del standarda, ki se uspešno že izvaja v industrijskem in distribucijskem okolju.

Predavatelj

dr. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el.
je tehnični direktor v C&G d.o.o. Ljubljana. Aktiven je več kot 35 let na področju elektroenergetike. Sodeluje v procesu usposabljanja upravljavcev energetskih naprav. Zadnjih deset let se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo (DPN) v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član IZS in Zbornice VZD, CIGRE-CIRED, pariške CIGRE in član SC B2, predsednik Programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN. Bil je pobudnik priprave in sprejema programa usposabljanja za DPN na NN in SN ter aktiven predavatelj prvim generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki so se odzvali na poziv za postopno uvajanje DPN na NN in SN. Vsa leta je aktiven na področju varstva okolja v elektrogospodarstvu in industriji (npr. uničenje PCB odpadkov) ter varnosti in zdravja pri delu električarjev. Predavatelj je na Višji strokovni šoli ICES in ERUDIO smeri elektroenergetika in strojništvo. Je avtor in soavtor več kot sto člankov na področju elektroenergetike vključujoč upravljanje in vzdrževanje električnih postrojev ter v zadnjem času še posebej skrbi za znanstvene in strokovne zapise s področja dela pon napetostjo doma in v svetu.

Več o predavatelju si priberite v intervjuju, ki je bil objavljen v Elektrotehniški reviji.

Kotizacija

199,80 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 159,84 €

Plačilo z DDV znaša 195,00 €  in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: