AKTUALNO Učinkovito energetsko upravljanje zgradb in poročanje v skladu z zakonodajo

Vloga, kompetence in orodja energetskih upraviteljev zgradb | Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju | Pravilno izpolnjevanje letnih poročil

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20 % popust
Postanite naročnik tukaj

 

EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo imata odprtih več razpisov, tako za pravne in fizične osebe, pa tudi občine ter ministrstva, zato smo za vas pripravili usposabljanja, kjer vam bodo naši predavatelji, strokovnjaki na posameznih področjih, pomagali s konkretnimi nasveti, da bo vaš uspeh pri pridobitvi nepovratnih sredstev zagotovljen:

 

Direktiva EU2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti in Standard SIST EN ISO 50001:2011 definirata, da je »sistem energetskega upravljanja nabor medsebojno povezanih oz. medsebojno delujočih elementov za vzpostavitev ciljev energetske politike, procesov in postopkov za doseganje teh ciljev«.

 

V Sloveniji je bila sprejeta Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju. V Uredbi so definirani zadevni objekti: »stavbe in posamezni deli, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost.«

Učinkovito energetsko upravljanje zgradb in poročanje v skladu z zakonodajo

Nov termin 1. modula "Energetsko knjigovodstvo" bo ponovno 6. februarja 2019, 2. modul "Energetsko upravljanje stavb" pa bo potekal 113. februarja 2019, Oba modula potekata od 12.-17. ure .

 

Vsebine sistema upravljanja z energijo po tej Uredbi so predvsem: 

 • izvajanje energetskega knjigovodstva,
 • določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije,
 • poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanimi stroški in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje,
 • ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije,
 • obvezne meritve energije in minimalne zahteve za vzpostavitev sistema upravljanja za energijo.

 

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se izvaja v okviru informatizirane zbirke podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Z informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva upravlja ministrstvo, pristojno za energijo.

 

Zavezanci morajo vsaj enkrat letno, in sicer do 31. marca za predhodno leto, vnesti za svoje stavbe naslednje skupne (kumulativne) podatke:

 • o letni rabi energije in energentov (ogrevanje, plin, električna energija),
 • o letnih stroških za energijo in energente,
 • o tehničnih lastnostih stavbe, vključno z lastnostmi ovoja in tehničnih sistemov (ti podatki se večinoma lahko pridobijo iz veljavnih energetskih izkaznic, dokumentacije energetskih pregledov stavb ali dokumentacije gradbene fizike, ki je sestavni del razširjenega energetskega pregleda stavbe),
 • o načrtovanih in izvedenih ukrepih.

 

Če stavbo uporablja več zavezancev zagotovi vnos podatkov v informatizirano zbirko zavezanec, ki upravlja z največjo uporabno površino stavbe, razen če se zavezanci dogovorijo drugače. Zbirno energetsko knjigovodstvo združuje podatke energetskega knjigovodstva za več stavb ali delov stavb. Metodologijo in način dela določi odgovorna oseba javnega zavoda oz. inštitucije.

 

Koraki zahtevanega poročanja so naslednji:

 1. Predhodna registracija uporabnikov v ¨admin¨ modulu MzI (upravljavec in poročevalec)
 2. Uporaba digitalnih certifikatov, registracija v RPAS in prijava poročevalca
 3. Oblikovanje poročevalskih enot: Navedba stavb/delov stavb, ki so del poročevalske enote
 4. Urejanje poročevalskih enot
 5. Poročanje
 • Opredelitev obdobja poročanja
 • Navedba podatkov o porabi energentov
 • Izpolnjevanje poročil o stanju stavb v poročevalski enoti
 • Zaključek poročila in oddaja poročila

 

Vabljeni:

 • sedanji in bodoči energetski upravitelji,
 • odgovorni za področje energetike v občinah, zavodih, javnih podjetjih in industriji,
 • odgovorni za področje investiranja, vzdrževanja in ekologije v javnih in gospodarskih inštitucijah,
 • direktorji, člani uprav, odgovorni za upravljanjem s premoženjem, 
 • lastniki javnih zgradb,
 • vsi, ki vas to področje zanima.

V okviru dvodnevnega usposabljanja boste osvojili praktična znanja, spoznali osnovne pojme in terminologijo s področja trajnostne energetike, energetskega knjigovodstva, osnovne in specializirane aktivnosti energetskih upraviteljev in osnovne merilne metode s področja merjenja porabe energije ter bivalnega ugodja (mikroklima, srednja osvetljenost prostorov, merjenje koncentracije plina radona in formaldehidov …).

Program

1. modul: Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo predstavlja najnižji nivo energetskega upravljanja in se bo izvajalo na vseh javnih stavbah večjih od 250 m2

 

Na usposabljanju se boste naučili:

 • Kaj pravi o energetski učinkovitosti DIREKTIVA 2012/27/EU in kakšne usmeritve postavlja?
 • Kakšne zahteve je postavljal prejšnji Energetski zakon (EZ) in kaj pravi o sistemu upravljanja z energijo pravi veljaven Energetski zakon EZ-1? 
 • Kaj glede na Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju pomeni uvajanje energetskega knjigovodstva?
 • Kako si lahko poenostavimo vzpostavitev energetskega knjigovodstva z uporabo informacijskih sistemov?
 • Kdo naj skrbi za energetsko knjigovodstvo in kako je z elektronskimi računi možno energetsko knjigovodstvo avtomatizirati?
 • Ali je energetsko knjigovodstvo samo statistika ali je možno s knjigovodstvom tudi upravljati? 
 • Katere so nadaljnje stopnje energetskega upravljanja in kaj nam omogočajo?

 

Pod vodstvom predavatelja boste na usposabljanju izvedeli in preizkusili še naslednje potrebne aktivnosti:

 • Prijava v aplikacijo MZI/Energetsko knjigovodstvo
 • Pregled zavihkov Poročevalske enote, Energenti, Poročanja, Pomoč
 • Urejanje poročevalske enote in Preračunavanje energentov
 • Osnovne operacije poročevalca z dodajanjem energentov in vnosom podatkov ¨xml¨
 • Izdelava obrazca ¨stavbe¨
 • Priprava strukture poročila in izdelava letnega poročila

 

Da bo usposabljanje še bolj zanimivo in koristno, si boste udeleženci sami kreirali račun v brezplačni spletni aplikaciji za energetsko knjigovodstvo, prav tako pa boste zahtevane letne podatke za stavbe, lahko vnesli kar na usposabljanju.

Predlagamo, da udeleženci s seboj prinesete lanskoletne račune za energijo (toplotno energijo, električno energijo) in prenosne računalnike, saj bomo obvezo za energetsko knjigovodstvo za preteklo leto opravili skupaj.

 

2. modul: Energetsko upravljanje stavb

Na usposabljanju se boste naučili:

 • Kako izvajati energetsko upravljanje (javnih) stavb na osnovi in s pomočjo aktualne zakonodaje?
 • Kako postaviti organizacijo, nivoje upravljanja in poslovni model zavoda v luči trajnostne energetike?
 • Katere so kompetence poklicnega standarda energetskega upravitelja?
 • Energetsko upravljanje, monitoring in izvajanje meritev porabe energentov in bivalnega ugodja.
 • Katera so potrebna orodja učinkovitega energetskega upravljanja in njihova uporaba?
 • Kako izdelati periodična in letna energetska poročila za poljubno stavbo?

Usposabljanje (1. in 2. modul) je osnovno usposabljanje za energetske upravitelje, priporočamo pa ga tudi vsem ostalim upravljalcem in lastnikom javnih stavb.


Zakonske podlage si lahko preberete tukaj.

 

NOVA KNJIŽNA IZDAJA:


Priročnik Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila je namenjen projektantom, izvajalcem, nadzornikom, vzdrževalcem in investitorjem zgolj v pomoč pri načrtovanju, vzdrževanju, preverjanju in upravljanju delovanja ter preverjanju varnosti polnilnih postaj za električna vozila tako v normalnih razmerah kot ob izrednih dogodkih. 

Za naročilo priročnika do 30. oktobra, vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 50 % popust. Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj. 


Predavatelja

Cvetko Fendre, univ. dipl. inž. el.
je diplomiral leta 1982 na Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru, smer elektrotehnika. Ima 33 let delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih, trenutno je zaposlen kot predavatelj Višje strokovne šole na ŠC Velenje na programih Elektronika in Mehatronika.
Poleg predavateljskega dela na Šolskem centru Velenje opravlja tudi funkcijo energetskega upravitelja ŠCV in vodje Energetskega inženiringa, ki v sklopu Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje na ŠC Velenje. V okviru energetskega inženiringa so na področju učinkovite rabe energije dosegli vrsto uspehov: izvedli so več projektov s področja nadzora električne končne moči in regulacije ogrevanja objektov in izdelali vrsto energetskih pregledov in elaboratov (za Zdravstveni dom Velenje, Dom kulture Velenje, več kot 100 šolskih objektov …). Zgradili so centralni energetski informacijski sistem, ki skrbi za avtomatsko zajemanje podatkov, omogoča energetsko knjigovodstvo in monitoring. Leta 2009 je izdelal idejno zasnovo energetskega poligona ŠCV – MIC, na osnovi katere je bil leta 2011 odprt večnamenski didaktično-razvojni energetski poligon na MIC-u. Tvorno je sodeloval pri celoviti energetski sanaciji zgradb ŠCV, kjer sedaj opravlja vlogo koordinatorja energetskih upraviteljev. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih s področja trajnostne energetike, nazadnje je v februarju 2017 izvedel delavnico v okviru programa Interreg, projekt Together v Krakowu z naslovom: Energetska učinkovitost javnih zgradb s tehničnega vidika.

 

Mag. Primož Praper
je mladost preživel na Koroškem v Vuzenici. Univerzitetni študij gospodarskega inženirstva na smeri Gradbeništvo je zaključil z diplomo s področja gradbene informatike leta 2000. Od leta 2008 vodi podjetje EUTRIP, d.o.o., ki se ukvarja s svetovalnim inženiringom in pridobivanjem nepovratnih sredstev, specializirano pa je predvsem na področjih učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah. Je pooblaščen projektant, nosilec licence za nepremičninsko posredovanje, licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic in konzultant za nemški certifikat DGNB s področja trajnostne gradnje. Sodeloval je na več dodatnih strokovnih usposabljanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Rezultate svojega dela je s članki predstavljal na različnih domačih in mednarodnih konferencah.
Kot vodja projekta ali konzultant je v zadnjih 10 letih sodeloval pri okoli 200 energetskih pregledih, izračunih gradbene fizike, pripravi investicijske dokumentacije in izvedbi prenove okoli 100 javnih stavb. Svoje zanimanje za spremljanje doseganje kazalnikov energetske učinkovitosti, integriranim monitoringa in upravljanjem z energijo v stavbah je v letu 2016 nadgradil z magisterijem.

Kotizacija

298,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 363,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, uporabo sistema spletnega energetskega knjigovodstva, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Cena za udeležbo na posameznem izobraževalnem modulu (1. ali 2. modulu) znaša 188,00 € + 22%, torej 229,36 € z DDV. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust.
Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: