NOVO Izvajanje ukrepov UČINKOVITE RABE ENERGIJE s pomočjo pogodbeništva in subvencij

Zakonodaje zahteve, postopki gospodarjenja, izvajanje investicij in še mnogo več

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20 % popust
Postanite naročnik tukaj!

Energetska učinkovitost je velika konkurenčna prednost pri poslovanju podjetij ter povečuje kakovost bivanja in udobje na delovnem mestu in v domačem okolju.

 

Pri gospodarjenju z energijo se naročnik pogosto srečuje z zelo kompleksno temo, ki zahteva multidisciplinarna znanja in celovit pristop. Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije je povezano z velikimi vlaganji, zato je smotrno izbrati tak paket ukrepov, ki je zanimiv za energetsko pogodbeništvo.

Izvajanje ukrepov UČINKOVITE RABE ENERGIJE s pomočjo pogodbeništva in subvencij
Prav tako pa je potrebno dobro poznati tudi obstoječa in predvidena gibanja cen energentov in razpoložljive finančne spodbude za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Za izvajanje trajnostnega pristopa pa je nujno potrebno izpolnjevati tudi tiste določbe okoljske zakonodaje, ki se nanašajo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje deleža obnovljivih virov energije.


Namen seminarja:

 • seznanitev z zahtevami zakonodaje s področja učinkovite rabe energije,
 • seznanitev z dokumenti in postopki pri gospodarjenju z energijo,
 • načrtovanje gospodarjenja z energijo in celovite energetske sanacije objekta,
 • pridobivanje subvencij za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije,
 • predstavitev energetskega pogodbeništva, izvedba energetskih investicij s pomočjo prihrankov energije.

Vabljeni:

 • odgovorni za področje energetike v podjetjih,
 • upravniki stavb,
 • investitorji v sisteme učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije,
 • odgovorni za področje energetike v občinah, zavodih in javnih podjetjih,
 • managerji projektov in člani projektnih timov,
 • direktorji, člani uprav odgovorni za  pridobivanje finančnih spodbud in nepovratnih sredstev,
 • lastniki in predsedniki uprav energetsko intenzivnih podjetij.Program


Kakšen je zakonski okvir na področju Učinkovite rabe energije v Sloveniji:

 • Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU,
 • Energetski zakon EZ-1, UL 17/14,
 • Akcijski načrt za energetsko učinkovitost AN-URE 2020,
 • dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
 • zakonski okvir energetskega pogodbeništva,
 • smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva,
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije.

Dokumenti in postopki gospodarjenja z energijo:

 • identifikacija ukrepov učinkovite rabe energije,
 • načrtovanje aktivnosti na področju učinkovite rabe energije,
 • izdelava Energetskih izkaznic,
 • izdelava Energetskih pregledov,
 • izvedba usmerjenih analiz učinkovite rabe energije,
 • standardi za upravljanje z energijo ISO 50001,
 • vloga energetskega managerja.

Načrtovanje in izvedba ukrepov učinkovite rabe energije:

 • vzdrževanje poslovnih objektov,
 • vzdrževanje industrijskih objektov,
 • pravilno vrednotenje ukrepov s pomočjo katerih dosegamo prihranke energije,
 • organizacijski ukrepi učinkovite rabe energije,
 • investicijski ukrepi učinkovite rabe energije,
 • določitev zaporedja izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije,
 • energetska učinkovitost pri ogrevanju, hlajenju in prezračevanju v industriji,
 • spremljanje rabe energije in nadzor gospodarjenja z energijo z Energetskim managmentom.

Pridobivanje nepovratnih sredstev in subvencij:

 • upravičenost do subvencij,
 • viri nepovratnih finančnih spodbud in subvencij v Sloveniji,
 • možnosti pridobitve ugodnih kreditov za izvedbo energetskih prenov,
 • nepovratne finančne spodbude dobaviteljev energije,
 • finančna spodbude Eko sklada,
 • pridobivanje nepovratnih sredstev iz evropske kohezijske politike,
 • podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
 • razpisi za energetske sanacije v programih EU.

Energetsko pogodbeništvo, poplačilo investicij s prihranki za energijo:

 • model energetskega pogodbeništva,
 • prednosti energetskega pogodbeništva za naročnika,
 • obveznosti izvajalca energetskega pogodbeništva,
 • smiselno izvajanje paketa ukrepov v posamezni stavbi, določitev potenciala,
 • energetsko pogodbeništvo v javnem sektorju,
 • trajanje projektov energetskega pogodbeništva,
 • določitev obstoječih stroškov za energijo,
 • izračun predvidenih doseženih prihrankov energije,
 • priprava pregledne in poštene pogodbe ter porazdelitev tveganj in prihrankov.

Primeri celovite izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije.

Primeri že izvedenih energetskih sanacij.

Predavatelja

Rajko Leban, univ. dipl. inž. str.,
je direktor zavoda GOLEA (Goriška Lokalna energetska Agencija) Nova gorica. Deluje na področju oblikovanja in izdelave zahtevnejših študij izvedljivosti projektov trajnostne energetike, izdelave projektantskih popisov projektov trajnostne energetike, priprave zahtevnejših aktov (odlokov) in razpisne dokumentacije s področja trajnostne energetike, še posebej s področja pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe z energijo.  Zadnjih 5 let se aktivno ukvarja z  izvajanjem izobraževanj URE in OVE.  Sodeloval je tudi pri pripravi Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogdbeništva.
 

mag. Mirko Marinčič, univ. dipl. inž. el.,
je zaposlen na Energetiki Ljubljana kot svetovalec za področje učinkovite rabe energije. Sodeloval je pri oblikovanju in izvajanju programov za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Ima izkušnje na področju energetike v Sloveniji, saj je deloval na področju distribucije električne energije, zemeljskega plina, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Vodil in oblikoval je storitve za področje učinkovite rabe energije in izvajal ukrepe, ki pri odjemalcih zmanjšujejo porabo energije. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in magistriral na Fakulteti za organizacijske vede z nalogo Model trga električne energije. Je tudi član IZS in je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi zahtevnih energetskih projektov ter sooblikoval politiko in vodil različne energetske sektorje.
 

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: