Zaščita oseb v bazenu ob nevihti

Opravljam delo vzdrževalca v javnem kopališču, kjer je zunanji bazen, ki je z notranjim bazenom povezan s plavalnim kanalom. V notranjosti sta še otroški in športni bazen. Na strehi objekta je strelovodna zaščita, ki se redno vzdržuje.

Vprašanja, ki se nam pojavljajo ob nevihti so:

ali naj kopalci zaradi varnosti zapustijo zunanji in notranji bazen, ki sta me sabo povezana s plavalnim kanalom;

ali naj kopalci zapustijo tudi otroški in plavalni bazen, ker so vsi bazeni povezani preko armature in betona,

ali zaradi te povezave obstaja nevarnost, da se napetost strele razdeli tudi preko drugih bazenov,

ali lahko zaradi vlažnosti okrog bazenov nastane tudi nevarnost za kopalce in osebe, ki se nahajajo na teh površinah.

Uvodna pripomba

Vprašanja se nanašajo na zaščito oseb v bazenih ob nevihti. Iz opisa še sledi, da ima kopališče kot celoten objekt »zunanjo zaščito pred strelo«.
Če pogledamo bolj splošno, lahko vprašanje varnosti kopalcev ob nevihti primerjamo z vprašanjem varnosti pred električnim udarom pri oskrbi objekta z električno energijo. V obeh primerih morajo biti osebe v objektu ali bazenu varne pred nedovoljenimi napetostmi na dosegljivih kovinskih delih, pri čemer ni pomembno, iz katerih energijskih virov le-te prihajajo. Vsebinsko to vprašanje obravnavamo z dveh zornih kotov:

  • zaščita kopalcev v bazenih pred nevarnostjo električnega udara in nevarno napetostjo koraka, ki izhaja iz električnega napajanja,
  • zaščita kopalcev v notranjih in zunanjih bazenih ob nevihti (bližnji udar strele oziroma udar strele v površino bazena, direktni udar strele v objekt ali v sistem za zaščito pred strelo).

V obeh primerih se tehnična zaščita izvede z izenačitvijo potencialov kot primarno zaščito ter z zaščito pred možnimi nedopustnimi napetostmi in odstranitvijo kopalcev in gostov s površin, ki niso zaščitene pred udarom strele pri bližajoči nevihti oziroma ob grmenju.

V Sloveniji velja za bazene standard SIST HD 60364-7-702:2011, Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-702. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Plavalni bazeni in vodnjaki, in tudi standardi skupine SIST HD 60364. Obratovanje plavalnega bazena mora ustrezati vsem pogojem v omenjenih standardih, sicer lahko nastopijo nevarnosti za kopalce in goste. Učinkovitost in tehnična uporabnost zaščite pred električnim udarom (izenačitve potencialov) morata biti dokazljivi v dokumentaciji za objekt. Poleg tega je treba opozoriti na standard SIST HD 60364-6:2007, Nizkonapetostne električne inštalacije – 6. del: Preverjanje (IEC 60364-6:2006, spremenjen). 

Obratovanje po obeh zgoraj omenjenih standardih zagotavlja varnost kopalcev in gostov v bazenih pred nevarnostjo električnega udara in nevarno napetostjo koraka, ki izhaja iz električnega napajanja.

Standard za zaščito pred udarom strele je SIST EN 62305-3:2011, Zaščita pred delovanjem strele – 3. del: Fizična škoda na zgradbah in nevarnost za živa bitja, ki navaja naslednje zahteve za zaščito oseb.

Osebe morajo:

  1. biti zaščitene pred direktnim udarom strele (na primer z zadrževanjem v objektu z zunanjo zaščito pred delovanjem strele ali brez nje ali tudi na prostem z zadrževanjem v tako imenovanem prostoru, kjer ni mogoč udar strele/zaščitna cona 0B), 
  2. biti zaščitene pred nedovoljenim dvigom potenciala, ki ga povzroči tok strele (na primer z »nizkoohmskim« ukrepom za izenačitev potencialov ali zadostno »visokoohmsko in vzdržno visokonapetostno« izolacijo).

V standardu SIST EN 62305-3 so opisane izvedbe za zaščito pred udarom strele. Tu manjka »izenačitev potencialov za zaščito pred strelo« pri obstoječem ali nameščenem zunanjem sistemu zaščite pred strelo na objektu. Ta »izenačitev potencialov za zaščito pred strelo« sestoji iz:

  • zaščitne izenačitve potencialov (protective-equipotential-bonding) preko glavne ozemljitvene sponke (zbiralke) (main earthing terminal) po SIST HD 60364-4-41:2007, Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim udarom in
  • izenačitve potencialov zaščite pred strelo po SIST EN 62305-3:2011, Zaščita pred delovanjem strele – 3. del: Fizična škoda na zgradbah in nevarnost za živa bitja,
  • uporabe prenapetostnih odvodnikov (SPD) tipa 1 (odvodnik toka strele).

Poleg zaščitne izenačitve potencialov in strelovodne izenačitve potencialov je v standardu SIST EN 62305-3:2011 obravnavana tudi možnost izvedbe izoliranja pred nevarnimi napetostmi koraka.

Če so upoštevani ti ukrepi, se zmanjša nevarnost tveganja za ogrožanje življenja oseb ob nevihti na sprejemljivo raven.

Povzetek in priporočilo

Nevarnosti za osebe v bazenu in ob njem ob nevihti je mogoče izključiti, če se izvedejo v članku omenjeni ukrepi za zaščito oseb in prepreči direktni udar strele v zunanji bazen (zaščitna cona 0B). Tveganje za direktni udar strele v zunanji bazen je odvisno od izvedbe sistema za zaščito pred udarom strele (razredi I-IV). Ker ne poznam vašega zaščitnega sistema pred udarom strele v bazen, priporočam, da preverite, ali je preprečen direktni udar strele v zunanji bazen.

Dokler ne bo predloženo preskusno poročilo, naj se kopalci ne zadržujejo v bazenih, ki so med sabo povezani.

Še praktični nasvet

Če želimo doseči ustrezno zaščito, je treba z ustreznim ozemljilom omejiti napetost koraka v primeru udara strele. Ob tem velja poudariti, da je na bazenih, kar nekaj kovinskih mas (ograj …), ki morajo biti ustrezno ozemljene. To ne pomeni zgolj povezave na ozemljilo, temveč predvsem povezavo na ustrezno ozemljilo, ki mora omejevati napetosti dotika, na bazenih smo namreč bosi!

Ustrezna zaščita pred udarom strele pomeni preprečiti udar v ljudi. Tako je treba doseči ustrezno ščiteno področje nad bazenskim kompleksom, kar je mogoče doseči tudi s pravilno postavljeno zunanjo razsvetljavo. Ob tem velja poudariti tudi pomen prenapetostne zaščite.

Potrebno je torej predvsem skrbno načrtovanje, ki dosledno upošteva določila tehničnih smernic TSN-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele, in TSN-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije.

Avtor:

Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el.

Povejte naprej: