Učinkovita energetska prenova stavb

1.    Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo je eden od pomembnejših gradnikov gospodarjenja z energijo. V splošnem vodenje energetskega knjigovodstva omogoča:

  • spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalcev v stavbah,
  • spremljanje stroškov za energijo v stavbah,
  • ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in vzrokov zanje,
  • vpogled v ogrevalne sisteme v stavbah,
  • zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu,
  • učinkovit pripomoček in izhodišča za nadaljnje ukrepe učinkovite rabe energije.

Energetsko knjigovodstvo je primerno tako za javne kot za zasebne stavbe in nadzor porabe energije v delovnih procesih. Za omenjene stavbe morajo upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije. Energetsko knjigovodstvo se lahko izvaja tako ročno kot tudi avtomatsko. V sklopu novega Energetskega zakona je energetsko knjigovodstvo predstavljeno med ključnimi instrumenti sistema za upravljanje z energijo. Omogoča namreč stalno preverjanje izpolnjevanja zastavljenih ciljev.

2.    Sistemi za nadzor in upravljanje z energijo

Za enostavne stavbe in dejavnosti podjetja je že dovolj, da se podatki o porabi energije zajemajo ročno. Če je obseg enostavnih podatkov manjši, jih lahko tudi enostavno spremljamo in obdelujemo ter ustrezno ukrepamo ob odstopanju od zastavljenih ciljev oziroma trendov porabe energije.

Pri večjih stavbah ali skupini stavb in podjetjih z zahtevnimi tehnološkimi procesi pa je treba porabo energije spremljati na več različnih segmentih. S tem postane spremljanje energije zahtevno, podatkov je vedno več, obdelave in analize so obsežnejše in zahtevnejše. V ta namen se v stavbah in podjetjih namesti ustrezna merilna oprema za spremljanje porabe energije na določenih segmentih stavbe in tehnološkega procesa ter za nadzor nad zunanjo temperaturo, temperaturo v prostoru ter drugimi količinami, ki določajo ugodje v prostoru.

V sklopu informacijskih tehnologij se pridobljeni podatki obdelujejo in uporabniku ponujajo možnosti za ustrezno ukrepanje ob odstopanju od zastavljenih ciljev, izdelujejo se dnevna, mesečna in letna energetska poročila, na javnih mestih se uporabnikom stavb in zaposlenim podajajo trenutni podatki o porabi energije, v zahtevnejših pogojih pa tudi samostojno ukrepajo s krmiljenjem in regulacijo posameznih naprav, da je poraba energije optimalna. V tem primeru lahko že govorimo o energetskem informacijskem sistemu. 

 

Slika: Primer prikaza energetskega informacijskega sistema

Z upravljanjem energije lahko podjetje zniža stroške in prihrani, saj manj porabljene energije pomeni konkurenčno prednost in manjše posledice za okolje!

3.    Gospodarjenje z energijo

Energetski pregled je osnovni in prvi ukrep, s katerim določimo stroškovno ugodne možnosti prihrankov energije in dvignemo energetsko zavest zaposlenih, ki je podlaga prihodnjim prizadevanjem za racionalno rabo energije podjetja, ustanove oziroma stavbe. Rezultati izvedenih pregledov kažejo, da je v večini podjetij in ustanov mogoče po energetskem pregledu in s samo uvedbo organizacijskih ukrepov prihraniti najmanj 10 % stroškov energije.

V času po izvedbi energetskega pregleda je treba spremljati porabo energije v sklopu zastavljenih ciljev v določenih ukrepih energetskega pregleda. Če so bili na primer določeni organizacijski ukrepi, jih je treba v sklopu spremljanja porabe prepoznati z vidika nižje porabe energije. Če zastavljeni cilji niso doseženi, je treba ustrezno ukrepati.

Gospodarjenje z energijo predstavlja nujen ukrep tako med izvedbo energetskega pregleda kot po njegovi izvedbi, zahteva pa kar nekaj specifičnega znanja in izkušenj. V splošnem upravljavcem objektov in podjetjem tega znanja primanjkuje, zato se lahko odločijo za sodelovanje z zunanjimi podjetji, ki jim na tem področju nudijo strokovno svetovanje in pomoč, lahko pa tudi kot zunanji izvajalec prevzamejo storitev gospodarjenja z energijo, tako imenovani energetski menedžment.

V sklopu izvajanja storitev postavijo odgovorno osebo, energetskega menedžerja, z ustreznim specifičnim znanjem, ki v sklopu določenih tehnoloških postopkov in tehničnih pripomočkov spremlja, nadzira in izvaja ukrepe energetske učinkovitosti.

Kot drugo možnost pa podjetje lahko sprejme odločitev o uvedbi standarda SIST EN ISO 50001:2011 v podjetje, kar mu omogoči, da samo vzpostavi učinkovit sistem upravljanja z energijo.

Literatura:

  • Metodologija izvedbe energetskega pregleda, Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007.
  • Priročnik za izvajalce energetskih pregledov, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija za učinkovito rabo energije, 1997.
  • Standard ISO 50001:2011, Sistem upravljanja z energijo.
  • Priročnik za učinkovito rabo energije v industriji in obrti, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (LfU), Augsburg, 2004 – ISBN 3-936385-52-1. 

Avtorja:

Marko Habjanič, univ.dipl.inž.el.
mag. Andrej Kosmačin, univ. dipl.inž. el. 

Povejte naprej: