Barve vodnikov in njihova funkcija

Uvod

Vodnike in kable uporabljamo za prenos električne energije. Po terminološkem standardu je vodnik prevodni del, predviden za vodenje določenega električnega toka. Vodnik je lahko tudi del kabla, katerega funkcija je prevajanje električnega toka. Kabel je skupek, ki se sestoji iz ene ali več žil, morebitnih lastnih prevlek, kot je na primer notranja nekovinska prevleka, morebitne skupne zaščite, kot na primer nekovinski plašč in morebitnih zaščitnih prevlek, kot na primer kovinska prevleka in zaščitni plašč.

Električne vodnike uporabljamo za različne namene. V nadaljevanju so pogosto uporabljeni vodniki v nizko napetostnih, visoko napetostnih in telefonskih inštalacijah ter njihove terminološke izraze določene v standardih.

Pregled izrazov in njihov pomen

V pregledu so poleg slovenskih izrazov navedeni tudi angleški in nemški izrazi. Pomen oziroma definicija je navedena samo v slovenskem jeziku. »Electropedia« podaja tudi angleško in francosko definicijo in vse izraze, ki so jih članice IEC prevedle in dale na spletno stran IEC.

Pregled izrazov in definicij za vodnike:

 • vodnik pod napetostjo (ang. live conductor, nem. aktiver Leiter): vodnik, ki je v obratovalnem stanju pod napetostjo ali je lahko v normalni uporabi pod napetostjo,
 • zaščitni vodnik (ang. protective conductor; nem. Schutzleiter): ozemljen ali neozemljen vodnik z oznako PE, ki zagotavlja varnost v najširšem smislu, na primer zaščito pred električnim udarom ali za zaščito raznih delov (za povezavo izpostavljenih prevodnih delov, tujih prevodnih delov, glavne ozemeljitvene zbiralke, ozemljila, ozemljene točke vira napajanja ali umetne nevtralne točke),
 • linijski vodnik; fazni vodnik (v izmeničnih sistemih) (ni dovoljeno!), polov vodnik (v enosmernih sistemih (ni dovoljeno!) (ang. line conductor, nem. Auβenleiter): vodnik z oznako L, ki je v normalnem obratovanju pod napetostjo in prenaša ali razdeljuje električno energijo ter ni nevtralni ali sredinski vodnik,
 • vodnik PEL (ang. PEL conductor, nem. PEL-Leiter): vodnik, v katerem sta združeni funkciji zaščitnega ozemljitvenega vodnika (PE) in linijskega vodnika (L),
 • nevtralni vodnik (ang. neutral conductor, nem. Neutralleiter): vodnik z oznako N, ki je električno povezan z nevtralno točko in je sposoben razdeljevati električno energijo,
  • nevtralna točka (ang. nevtral point, nem. Neutralpunkt): skupna točka v zvezdo vezanega večfaznega sistema ali ozemljena sredinska točka enofaznega sistema,
 • vodnik PEN, zaščitno nevtralni vodnik (ang. PEN conductor, nem. PEN-Leiter): vodnik, v katerem sta združeni funkciji zaščitnega ozemljitvenega vodnika (PE) in nevtralnega vodnika (L),
 • sredinski vodnik (ang. mid-point conductor, nem. Mittelleiter): vodnik z oznako M, ki je električno povezan s sredinsko točko in razdeljuje električno energijo,
  • sredinska točka (ang. mid-point, nem. Mittelpunkt): skupna točka med dvema simetričnima elementoma tokokroga, katerih nasprotna konca sta električno povezana z različnima linijskima vodnikoma istega tokokroga,
 • vodnik PEM (ang. PEM conductor, nem. PEM-Leiter): vodnik, v katerem sta združeni funkciji zaščitnega ozemljitvenega vodnika (PE) in sredinskega vodnika (M),
 • vodnik za izenačitev potencialov (ang. equipotential bonding conductor, nem. Potentialausgleichleiter): vodnik, ki zagotavlja izenačitev potencialov prevodnih delov,
 • vodnik za zaščitno izenačitev potencialov (ang. protective equipotential bonding conductor, nem. Schutzpotentialausgleichsleiter): zaščitni vodnik, ki zagotavlja zaščitno ozemljitev potencialov,
 • vodnik za funkcijsko izenačitev potencialov (ang. functional equipotential bonding conductor, nem. Fuktionspotentialausgleichsleiter): vodnik za funkcijsko izenačitev potencialov iz obratovalnih vzrokov, ne za namene električne varnosti,
 • ozemljitveni vodnik (ang. earthing conductor, nem. Erdungsleiter): vodnik, ki zagotavlja električno prevodno pot med dano točko v sistemu, na primer zvezdiščem, ali drugo točko v inštalaciji in ozemljilom,
 • zaščitni ozemljitveni vodnik (ang. protective earthing conductor, nem. Schutzerdungsleiter): zaščitni vodnik za zaščitno ozemljitev z oznako PE, namenjen izključno za namen električne varnosti,
 • vodnik funkcijske ozemljitve (ang. functional earthing conductor, nem. Funktionserdungsleiter): ozemljitveni vodnik za funkcijsko ozemljitev z oznako FE, namenjen izključno za namen funkcijske ozemljitve, ne za name električne varnosti.

Vse izraze in definicije ter njihove povezave lahko pogledate tudi na sliki.

Viri:

SIST IEC 60050-826:2006, Mednarodni elektrotehniški slovar - 826: Električne inštalacije,
SIST HD 60361-1:2008, Nizkonapetostne električne inštalacije - 1. del: Temeljna načela, ocena splošnih karakteristik, definicije (IEC 60364-1:2005, spremenjen),
http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/d253fda6386f3a52c1257af700281ce6?OpenForm

https://www.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx

Avtor:

Ervin Seršen, univ.dipl.inž.el.
Povejte naprej: