Organizacijski in poslovni modeli za energetsko upravljanje stavb

Uvod

Ključni cilj energetskega upravljanja stavb, ki je in mora biti dobro bivalno ugodje na energetsko varčen način, po veljavnem Zakonu o graditvi obsega graditev, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta (ZGO-1, 2002). Temelj vzdrževanja je v gradbeni zakonodaji, vendar s tehnološkim razvojem naprav pojem vzdrževanja v stavbah bistveno presega klasični obseg gradbenih storitev. Področje energetskega upravljanja je kompleksno zaradi področij in interdisciplinarnosti strok, ki jih združuje. V grobem se storitve energetskega upravljanja in rednega vzdrževanja na področju energije v stavbah razdelijo na tekoče in investicijske storitve ter optimiziranje krmilno-regulacijsko-nadzornega delovanja naprav. Storitve pa lahko razdelimo na področje gradbeno-obrtniških del, strojnih inštalacij, elektro inštalacij in v zadnjem času vedno bolj tudi na avtomatizacijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Organizacijski pristopi k energetskemu upravljanju stavb

Z organizacijskega vidika je mogočih veliko modelov, od lastnega upravljanja do celovite oddaje upravljanja stavbe zunanjim izvajalcev, kar kaže slika 1:


Slika 1: Shema različnih organizacijskih modelov energetskega upravljanja stavb (vir: povzeto po Praper, 2016)

A) Interno upravljanje, uporabnik upravlja z energijo z lastnimi kadri. To je trenutno najbolj poznan pristop v javnem sektorju. Lastnik oziroma njegov pooblaščenec za energetsko upravljanje zaposli lasten kader (hišnika, vzdrževalca, energetskega upravitelja …). Prednost internega upravljanja je v jasni opredelitvi odgovornosti, slabosti pa sta pogosto nezadostni usposobljenost in motiviranost zaposlenega.

B) Interno upravljanje s sodelovanjem z zunanjimi izvajalci. Praviloma pri večjih in kompleksnejših stavbah interni kader ne zmore dovolj dobrega poznavanja naprednih naprav, zato odgovorni sklenejo servisne ali vzdrževalne pogodbe za posamezne naprave z zunanjimi izvajalci (vzdrževanje večjih kotlov, nap, klimatskih naprav …). Na videz enostavna nadgradnja internega upravljanja (sklenitev več pogodb z različnimi izvajalci) prinaša nove pasti, predvsem v nejasni odgovornosti različnih izvajalcev, kjer vsak opravi samo svoje delo, delovanje pa navadno med seboj ni usklajeno. Pogosta slabost internega upravljanja (z zunanjimi izvajalci ali brez njih) je prav tako nezadostna motivacija zagotavljanja prihrankov. 

C) Upravljanje kot zunanja storitev (outsourcing), kjer lastnik stavbe poda v upravljanje večino potrebnih storitev, le manjši del jih ohrani znotraj organizacije. Lastnik torej ohrani vpliv na strateško upravljanje, zunanji izvajalci pa na poziv ali pa na podlagi dolgoročnih pogodb vzdržujejo delovanje sistemov v stavbah. Transparentnost stroškov je v tem primeru praviloma večja, pogosto pa se pri krčenju proračuna zniža obseg zunanjih storitev in s tem preventivno vzdrževanje naprav.

D) Celovito zunanje upravljanje. Pri tem modelu lastnik preda celovito storitev energetskega upravljanja zunanjemu izvajalcu. Pogosto zunanji izvajalec nato prevzame tudi del kadra, zaposlenega pri lastniku. V tem primeru je ključno že v fazi sklepanja pogodbe pretehtati in zapisati različne vidike ter opredeliti procese in postopke. Prav popis, sistematična obravnava in obvladovanje procesov so ključni in navadno pomenijo velik potencial prihrankov in s tem dodano vrednost storitve. Pri partnerskih odnosih je treba pogodbene odnose obravnavati tudi po načelu sorazmernosti, predvsem, ko se določajo pogodbene kazni, odzivni roki in dodatni stroški.

 

Za dostop do celotnega strokovnega članka naročite Elektrotehniško revijo tukaj. 

Preberite več o reviji >>


V Elektrotehniški reviji so redno objavljene vedno nove strokovne vsebine na tem področju.

Bodite na tekočem tudi vi in si hkrati zagotovite obilo ugodnosti tudi na strokovnih usposabljanjih.

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 1/2017  tukaj

 

Avtor

Primož Praper

 

Praktična usposabljanja: 

Brezplačni izobraževalni dogodek: Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb

Sofinanciranje gradnje malih VETRNIH in HIDRO elektrarn

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Izvajanje ukrepov UČINKOVITE RABE ENERGIJE s pomočjo pogodbeništva in subvencij

Izvajanje preverjanja (meritev) UČINKOVITOSTI in varnosti SONČNIH ELEKTRARN v skladu z novim standardom SIST EN 62446:2016

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita


Morda bi vas zanimalo tudi:

Knjige

FOTONAPETOSTNI SISTEMI - Obratovanje in vzdrževanje

Energetiki današnjega časa o energetski učinkovitosti

Pametna omrežja – iz teorije v prakso

Daljinska energetika od Danske do Romunije

Revije

Elektrotehniška revija

Članki

Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb

Hranilniki energije – energija vedno in povsod

Izvajanje in vodenje energetskih pregledov

Učinkovita energetska prenova stavb

Povejte naprej: