Pomen projektnega managementa za uspeh podjetij in organizacij

Ne spreglejte Akademije PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev


 

Od pradavnine naprej projekti že prinašajo spremembe v naše življenje, razlika je le v tem, da se je v sodobnem času kot stroka razvil projektni management in da je nenehno spreminjanje po informacijski revoluciji konec 70. let prejšnjega stoletja postalo dejstvo in nujno zlo. Po mnenju stroke naj bi projektni pristop iz industrijsko inženirske discipline konec prejšnjega stoletja postal glavno gonilo napredka, projektni management pa najbolj vroč managerski pristop.  

 

Projekti imajo svoje značilnosti in zakonitosti. Po definiciji so unikatni in končni – izvajajo se z namenom doseganja ciljev, kot so npr. nov objekt, izdelek ali proizvodna linija, izpeljana prireditev, razvita in vpeljana vzpostavljena informatizirana organizacijska rešitev ali metoda dela, ipd. Pri tem se unikatnost projekta - poleg enkratnih rezultatov - kaže tudi v različnih načinih izvedbe in različnih sodelujočih z različnimi interesi in pričakovanji. Vse to predstavlja izziv managerjem / vodjem projektov, hkrati pa zahteva organiziran in sistematičen pristop.  

 

Da bi projekti res prinašali koristi udeležencem, se izvajajo po značilnih fazah, ki zagotavljajo ustrezno organiziranost doseganja ciljev in so hkrati »sito«, ki nam pomaga preprečiti vlaganja v projekte, ki naj ne bi prinesli pričakovanih koristi, v primerjavi z vložkom. V fazi snovanja naročnik opredeli obseg projekta in se na podlagi ocene koristi in vložkov odloči ali bo investiral v projekt ali ne. Sledi faza priprave, ko si projektni manager skupaj s ključnimi sodelavci zamisli način izvedbe in pripravi plan projekta. Po potrjenem planu se z izvedbo vseh aktivnosti ustvarijo pričakovani rezultati, ki se jih v zaključni fazi preda naročniku. Projektni tim na koncu pripravi zaključno poročilo, ki je namenjeno prenosu pridobljenih izkušenj na kasnejše projekte.  

 

Da bi projektni manager res zagotovil učinkovito izvedbo, mora obvladovati vrsto področij: vsebino projekta, čas, stroške, kakovost, delo z ljudmi, dokumentacijo, tveganja in oskrbo. Hkrati mora znati usklajevati delo članov projektnega tima in sprejeti mnogo pomembnih odločitev v času trajanja projekta.  

 

Izvedba projekta pa žal ni odvisna le od projektnega tima, ampak nanjo vpliva še kar nekaj dejavnikov v organizaciji. Za kakovostno sestavljene time je odgovoren tudi vrhnji management, še pogosteje pa linijski managerji. Njihova odgovornost je opredeljena v organizacijskem predpisu (oz. poslovniku), če pa se dogovorjenega držijo, pa je odvisno od organizacijske kulture v organizaciji, ki se kaže tudi v upoštevanju pristojnosti managerja projekta ter določanju in upoštevanju prioritet. Celoten sistem in udeleženci bodo delovali še bolje, če bo v orga

Ne smemo pa zanemariti povezave strategij in projektov. Čeprav sta se projektni in strateški management kot stroki v preteklosti razvijali vsaka po svoje, se v času, ko so spremembe postale edina stalnica, čedalje bolj povezujeta. S sinergijo obeh se združbe lotevajo pravih stvari (strategije) na pravi način (projekti).  


Razvitejše projektne družbe, v katerih se izvaja veliko projektov, si običajno vzpostavijo še dva pomembna sistemska gradnika. Prvi je računalniško podprt projektni informacijski sistem, s katerim obvladujejo dokumentacijo in informacije, planirajo, kontrolirajo ter nadzorujejo projekte, analizirajo končane projekte in vzdržujejo bazo znanja. Drugi pa je oddelek, ki skrbi za delovanje in razvoj celotnega projektnega sistema - projektna pisarna. Ta poleg administracijske podpore projektom skrbi tudi za analize projektov, usposabljanja, baze projektnega znanja, povezavo strategij s projekti, ipd.  


V povprečni slovenski organizaciji se letno izpelje od dvajset do trideset projektov, ki pa se žal ne izvedejo, kot bi si vsi zainteresirani želeli. Po pogovorih z mnogimi udeleženci usposabljanj smo ugotovili, da so plani projektov velikokrat narejeni v naglici, improvizacija pa je precej pogost način izvedbe. Cilji projektov so površno opredeljeni, plani izvedbe neusklajeni, ocene trajanja aktivnosti preveč optimistične, na morebitne težave nihče niti ne pomisli. Kontroliranje je neučinkovito, organizacijska kultura pa ne podpira projektov. Z našimi usposabljanji želimo omogočiti posameznikom in organizacijam, da bi svoje projekte izvajali bolj organizirano in učinkoviteje (hitreje in ceneje), da bi jim projektni pristop lahko zagotovili konkurenčnost in uspešnejše poslovanje.

 

dr. Aljaž Stare

Predavatelj na Akademiji projektnega managementa

Vljudno vabljeni na sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja, z odličnimi predavatelji - strokovnjaki iz prakse:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket - niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi - ob prijavi in plačilu za obisk:

  • 3 - 4 delavnic - 15 % popust
  • 5 - 6 delavnic - 20 % popust
  • 7 - 10 delavnic - 25 % popust
  • Dodatna ugodnost: 10 % popust za vse udeležence zgoraj navedenih izobraževanj pri Agilnem coaching programu

 

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

**˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo -  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Povejte naprej: