2016 – leto evropskih razpisov

S sofinanciranjem je mogoče razvijati svoje dejavnosti, širiti prodajne trge ali izvajati raziskave za razvoj novih inovativnih izdelkov ali storitev. Velik poudarek je prav na višanju dodane vrednosti na področjih, kjer imamo potencial za razvoj novih inovativnih izdelkov, in to tudi ob pomoči raziskovalnih in izobraževalnih institucij.

Vsa bistvena izhodišča, ki jim bo Slovenija sledila do leta 2020, so zapisana v Strategiji pametne specializacije. In tem izhodiščem sledijo tudi razpisi. Vsebine, ki bodo imele prednost pri sofinanciranju razvoja, so štiri. Za področje elektrotehnike so pomembna področja, vezana na pametna mesta in skupnosti, na pametne stavbe in dom z lesno verigo, nato področja, vezana na razvoj industrije s poudarkom na tovarnah prihodnosti ter zdravju in medicini (na področju elektrotehnike in elektronike je vsebin, vezanih na medicino in zdravje, veliko), sledita razvoj materialov kot končnih izdelkov in pa seveda razvoj človeških virov, predvsem na področju razvojnih in inovacijskih potencialov, na področju splošnih in specifičnih kompetenc. Velik poudarek je tudi na razvoju in širjenju podjetništva s poudarkom na majhnih in srednjih podjetjih (MSP).

V tokratnem članku predstavljamo Interregove razpise, in to tiste, ki so zanimivi za vašo dejavnost in na katere se bo še mogoče prijaviti.

 

Interreg Slovenija Avstrija

Razpis je usmerjen v večanje konkurenčnosti na vseh področjih. Za podjetja je še posebej zanimiva prva prednostna os. Podjetja se lahko vključijo kot partnerji ter tudi kot podizvajalci. V vlogi projektnega partnerja se lahko uveljavlja več stroškov, v vlogi podizvajalca pa konkretni strošek opravljene storitve. V partnerstvu je lahko največ do šest partnerjev, najmanj eden mora biti iz Slovenije in eden iz Avstrije. Vsak projekt lahko traja največ 30 mesecev.

 

  • Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, predvsem na področju uporabnih znanosti, ter povečanje sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. S programom naj bi se pospešil razvoj novih izdelkov ali izboljšali obstoječi izdelki in storitve ter krepile pilotne naložbe in rast MSP ter povečalo njihovo čezmejno sodelovanje, še posebej inovativnost.
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov. Za podjetja je zanimivo področje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov.
  • Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava. Za podjetja je zanimiv poudarek na razvoju in uvajanju čezmejnih analitičnih in tehničnih orodij za boljše sodelovanje med državljani in institucijami. Del želenih dosežkov je vezan tudi na segment obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

 

Vrednost razpisa: 44.988.355,00 EUR, velikost projekta pa od 50.000,00 EUR do 3.000.000 EUR.

Stopnja sofinanciranja: do največ 85 %, 15 % iz drugih virov.

Kdo lahko sodeluje: podjetja, zasebne in javne institucije za podporo podjetjem, grozdi, mreže, raziskovalne institucije, združenja, lokalni, regionalni in nacionalni organi, razne nepridobitne organizacije, lokalne in regionalne javne in državne uprave. Podroben pregled je v razpisu.

Upravičeni stroški: stroški dela; pisarniško-administrativni, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitev; izdatki za opremo, izdatki za infrastrukturo in gradnje.

 

Podjetja lahko pri drugem in tretjem področju sodelujejo kot podizvajalci, pri prvem pa tudi kot projektni partnerji. Prvi rok razpisa je že potekel, vendar je sedaj idealen čas za pripravo na drugega, objava razpisa naj bi bila septembra 2016.


Interreg Slovenija Hrvaška

Razpis sicer ni namenjen razvoju elektronske in elektrotehniške dejavnosti, vendar pa se kar nekaj prednostnih področij navezuje tudi na vaše dejavnosti. Še posebej pri turističnem delu je teh sinergij kar nekaj, še posebej tiste, ki so vezane na zeleni, pametni, trajnostni turizem.

 

  • Ohranjanje, varstvo, promocija, razvijanje naravne in kulture dediščine s poudarkom na turizmu, rezultat pa ohranjena dediščina in povečanje števila obiska turistov, kot rezultat pa tudi ustvarjanje novih podjetij. Predvidena so sredstva za obnavljanje, gradnjo objektov, opremo za obiskovalce, tematske poti, učne poti in sisteme učenja; vlaganje v IKT, promocijo, širjenje čezmejnega sodelovanja. Kar nekaj vsebin torej, kjer se lahko priključite kot partner ali kot podizvajalec.
  • Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev s poudarkom na krepitvi zmogljivosti, razvoju orodij in metod.
  • Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov s poudarkom na vzpostavitvi novih ali krepitvi obstoječih čezmejnih struktur sodelovanja.

V zadnjih dveh segmentih podjetja ne morejo sodelovati kot partner, kot podizvajalec pa lahko. Prednost bodo imele vsebine, vezane tudi na krepitev zmogljivosti IKT, raziskave, razvoj, energetsko učinkovitost.

 

Vrednost razpisa: 33.028.657,00 EUR, velikost projekta pa od najmanj 100.000 EUR do največ 2.500.000 EUR; stopnja sofinanciranja do največ 85 %.

Kdo lahko sodeluje: lokalni, regionalni in nacionalni organi, razne nepridobitne organizacije ter majhna in srednja podjetja. Vsaj en projektni partner mora biti iz Slovenije in en iz Hrvaške. Podroben pregled je v razpisu.

Trajanje projekta: od 24 do 30 mesecev, največ šest partnerjev.

Upravičeni stroški: stroški dela; pisarniško-administrativni, potni in namestitveni stroški, stroški za zunanje strokovnjake in storitve; izdatki za infrastrukturo in gradnje; izdatki za opremo.

 

Po predvidevanjih sredstva v prvem roku za oba razpisa še ne bodo razdeljena, drugi rok za prijavo bo objavljen naknadno, predvidoma bo to septembra 2016.  Zato je že sedaj čas, da pripravite idejo ali se za sodelovanje kot zunanji izvajalci aktivnosti dogovorite z institucijami, ki se na razpis lahko prijavijo.

 

Interreg Slovenija Italija

Razpis bo težak skoraj 78 milijonov evrov iz sredstev ESRR. Objavljen naj bi bil še v prvi polovici leta 2016. Sofinanciranje bo mogoče na področju spodbujanja inovacijskih zmogljivosti in povečanja konkurenčnosti, za prehod v nizkoogljično družbo, za varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov, izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja ter za tehnično pomoč in večanje učinkovitosti delovanja javnega sektorja.

 

 

Če vas zanima, več o razpisih EU, vas vljudno vabimo na izobraževanja, ki bodo potekala na Agenciji POTI:

 

Avtorica

Nives Fortunat Šircelj, univ.dipl. psih.

se je  v času študija psihologije usmerila v področje marketinga in odnosov z javnostmi in na tem področju delala kar nekaj let. Nato pa jo je prav smer študija »zapeljala« tudi v kadrovske vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi. V vlogi delodajalca, je kot član GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov, ter pri pogajanjih z sindikati. Bila je predsednica komisije za izobraževanje pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica komisije za izobraževanje pri Združenju za trgovinsko dejavnost. Je član  Društva psihologov, Društva odnosov z javnostmi, Združenja nadzornikov Slovenije in Društva za kadrovsko dejavnost. Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev, in to področje zelo dobro pozna tudi danes. Prav tako delovanje javnega sektorja, tudi državne uprave. Svetuje predvsem iz področja razvoja kadrov, motiviranja, plačnih sistemov in sistemov nagrajevanja, optimizacije dela, internega komuniciranja in delovnopravnega področja, ter iz področja pridobivanja EU sredstev.

 

 

Morda vas zanima tudi:

(Ne)finančni vidiki motiviranja zaposlenih in nepovratna sredstva za razvoj kadrov

(So)financiranje iz skladov EU za razvoj kadrov, izobraževanje in (samo)zaposlovanje

Vodja "z leskom v očeh" - sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev 

Optimalna izraba časa - povečajte svojo storilnost na delovnem mestu

Z osredotočenostjo (stalnim fokusom) do najboljših rezultatov

Top SKILLS

Vrline za uspešnega vodjo

Učinkovito INTERNO KOMUNICIRANJE za odlično organizacijsko kulturo in klimo

 

 

 

 

Povejte naprej: