POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov

Izvlečki iz zakonodaje, ki so podlaga za obvezno udeležbo na teoretičnem usposabljanju

Ne spreglejte teoretičnega usposabljanja POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE - zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov.

 

Energetski zakon /EZ-1/ Ur.l. RS, št. 17/14    

31. člen
(strokovna usposobljenost)
(1) Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije morajo biti delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, strokovno usposobljeni.

(2) Minister, pristojen za energijo, predpiše način izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka.

 

452. člen
(nadzor energetskega inšpektorja)
(1) Energetska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem tehničnih zahtev iz tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil pri gradnji, vzdrževanju, obratovanju in uporabi energetskih objektov, naprav in omrežij, ki obsega zlasti:

(2) Energetska inšpekcija opravlja tudi nadzor nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo z energetskimi napravami, v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja ter učinkovite rabe energije.

 

454. člen
(ukrepi inšpektorja)

Poleg pooblastil, ki jih ima po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, ima energetski inšpektor pravico:

  • odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi;
  • odrediti, da se ustavi nadaljnja uporaba objekta, naprav, postrojev, napeljav oziroma prekine dobava energije;
  • prepovedati nadaljnjo uporabo energetskih sistemov, objektov, postrojev, napeljav in omrežij oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo tehničnim ali drugim predpisom, in zaradi tega obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali nevarnost, da utegne nastati večja materialna škoda;
  • prepovedati nadaljnje upravljanje energetske naprave delavcu, ki ni strokovno usposobljen v skladu s predpisi o strokovnem usposabljanju.

  


 

 

Dodatno pojasnilo:

Napake pri izgradnji in pri vzdrževanju malih elektrarn lahko ogrožajo človeška življenja in premoženje še posebej, če ni urejeno redno vzdrževanje (pregledi, preizkušanje opreme, meritve, nadzor, monitoring, popravilo …).

 

Za izdelavo Navodila za obratovanje je odgovoren lastnik elektroenergetskega objekta. Za vsako spremembo, ki vpliva na obratovanje, mora lastnik obstoječe navodilo za obratovanje ustrezno dopolniti. Navodilo za obratovanje in njegove spremembe mora lastnik pred priključitvijo oziroma pred izvedbo spremembe uskladiti s SODO za naslednje objekte, s katerimi so priključeni uporabniki v naslednjih skupinah končnih odjemalcev:

  • »Odjem na VN nad 35 kV«,
  • »Odjem na SN od 1 kV do 35 kV«, ter postroji za proizvodnjo električne energije z nazivnim tokom več kot 16 A po fazi.

 

Za postroje za proizvodnjo električne energije z nazivnim tokom do 16 A po fazi, ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 50438, mora lastnik SODO predložiti navodilo za uporabo.
 

V Elektrotehniški reviji redno objavljamo vse nove predpise in standarde.
Bodite na tekočem tudi vi!

 

Oglejte si vsebino Elektrotehniške revije 1/2019 tukaj

 

Povejte naprej: