V spletni knjigarni izberite strokovne knjige, ki so vsebinsko povezane tudi z našimi izobraževanji
in tako še nadgradite svoje znanje!


Z branjem postajamo bogatejši!

 

Priporočamo v branje

Elektrotehnika v mehatroniki

Učbenik za elektrotehniko v 1. in 2. letniku srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja na programih mehatronike

Avtor: Zdravko Žalar ISBN številka: 978-961-94014-1-5 Cena: 32,00 €

Iz predgovora ob drugem natisu učbenika

Enostavni računski primeri le ilustrativno dopolnjujejo vsebino pričujočega učbenika, zato je njegovemu prvemu natisu kmalu sledil natis Elektrotehnika v mehatroniki – Ponovitev, poglobitev in uporaba znanj – Delovna knjiga. Delovna knjiga je komplement učbeniku, ki v navezi s praktičnim poukom pomaga pri pridobivanju osnovnih praktičnih elektro-kompetenc tehnika mehatronike.

Z drugim natisom učbenika je odpravljeno nekaj napak predvsem v oštevilčenju slik, ponekod so narejene določene izboljšave teksta in grafike …

Elektrotehnika v mehatroniki

 

 

Mehatronika je komaj rojena veda. Je odziv na potrebe po večji produktivnosti, kakovosti

 in ekonomičnosti produkcije in storitev, s sinergijskim, interdisciplinarnim zlitjem strojegradnje, elektrotehnike, informatike...

 

Učbenik Elektrotehnika v mehatroniki temelji na Katalogu znanj za modul Elektrotehnika v mehatroniki v izobraževalnem programu tehnik mehatronike. Zajema v mehatroniko orientirana temeljna znanja elektrotehnike ter v prakso mehatronike naravnane vsebine elektronike inelektroenergetike.

 

V okviru elektronike učbenik obravnava elektronske elemente in sklope ter izpostavlja senzorje in njihovo vlogo v avtomatiziranih tehnoloških procesih oziroma mehatronskih sistemih. V okviru elektroenergetike pa učbenik obravnava osnove inštalacijske tehnike, varno delo z električnim tokom ter osnove pogonske tehnike s servo., koračnimi ... motorji, značilnimi za mehatroniko.

Kazalo

 • Uvod

Elektrotehnika

Mehatronika

Elektrotehnika v mehatroniki

Fizikalne veličine

 • Osnovni pojmi elektrike

Osnovne električne veličine

 • Učinki električnega toka

Učinki električnega toka na snov in prostor

Učinki električnega toka za živa bitja

Vzroki in preprečevanje nevarnosti električnega toka

Prva pomoč pri nesreči z električnim tokom

 • Enostavni električni krog

Enostavni električni krogi v praksi

Merjenje veličin električnega kroga

Odvisnost električnega kroga

Električni vodniki

Električni upori

 • Delo in moč električnega toka

Energija, delo, moč

Električno delo

Električna moč enosmernega toka

Vrednotenje električnega dela

Pretvarjanje električne energije

 • Vezave v električnem toku

Vzporedna vezava

Zaporedna vezava

Sestavljena vezava

Diganostika problemov v električnih krogih

 • Realnost električnih krogov

Realnost električnih izvorov

Realnost merjenja toka in napetosti

Nadomestni izvori sestavljenih krogov

 • Elektrostatični učinki in elementi

Električno polje

Kapacitivnost

 • Magnetni učinki in elementi

Magnetne lastnosti električnega toka

Medsebojni vplivi magnetnega polja in prostora

Uporaba magnetnih učinkov

Induktivnost

 • Osnovni pojmi izmeničnih električnih veličin

Izmenične električne veličine

Kazalčni diagram sinusne veličine

Efektivna vrednost

Srednja vrednost

Fazni premik in fazni kot

Računanje z izmeničnimi veličinami

 • Merjenje izmeničnih električnih veličin

Merjenje z večnamenskim merilnikom

Merjenje z osciloskopom

 • Lastnosti in zakonitosti izmeničnih krogov

Prevajanje izmeničnega toka z uporom, kondenzatorjem in tuljavo

Časovni poteki napetosti in tokov

Odvisnost toka v izmeničnem krogu

Moč in energija v izmeničnem krogu

 • Vezave porabnikov v izmeničnem krogu

 Zaporedna vezava ohmske in induktivne upornosti

Vzporedna vezava upora in kondenzatorja

Zaporedna RLC-vezava

Vzporedna RLC-vezava

Povzetek lastnosti in zakonitosti izmeničnih krogov

 • Moč in energija v izmeničnem krogu

Navidezna moč v izmeničnem krogu

Trikotnik moči

Faktor učinkovitosti izmeničnega toka

Kompenzacija jalove energije

Faktor učinkovitosti toka omrežij

Kompenzacija jalove moči porabnika

Vrste kompenzacij omrežja

 • Lastno nihanje in resonanca

Lastno in vsiljeno nihanje

RLC-nihajni krog

Mehanska resonanca

 • Elektronika v mehatroniki

Polprevodniški materiali

Polprevodniški elementi

Senzorji

Vezave močnostne elektronike

 • Elektroenergetika v mehatroniki

Oskrba z električno energijo

Trifazni izmenični sistem

Električne inštalacije

Električni pogoni v mehatroniki

Kakovost električne energije

 • Dodatek

Merski sistemi SI

Značilnosti stikalnih načrtov

Izvedbe in označevanje kontaktov

Pogostejše izvedbe vodnikov

Simboli elektronskih elementov

Označevanje in ohišja polprevodniških komponent

Znaki ukrepov za preprečevanje nesreč

Določila za delo v električnih sistemih

Projekt

Opomba

Poštnina ni vračunana v ceno.

Ob nakupu knjige boste prejeli tudi darilo!
Povejte naprej: