Vzdrževanje in varno delovanje električnih naprav in inštalacij

Zakonodajne zahteve, novi standardi, ocenjevanje tveganj, višja kakovost in raven varnosti.

Za naročnike Elektrotehniške revije - 20% popust! 
Postanite naročnik tukaj

 

Na pobude mnogih udeležencev naših strokovnih izobraževanj, smo za vas pripravili nov strokovni seminar za varno izvajanje in vzdrževanje električnih inštalacij. 

 

Predavatelja bosta podala snov na podlagi njunega strokovnega znanja in bogatih izkušenj iz dolgoletne prakse na tem področju. Predstavljene pa bodo tudi novosti pri pripravi nove zakonodaje in prevajanju najnovejših standardov.

 

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, udeleženci prejmejo POTRDILO o udeležbi in 8 KREDITNIH TOČK.

 

Vzdrževanje in varno delovanje električnih naprav in inštalacij

Namen strokovnega seminarja:

 • seznanitev z vsemi zahtevami zakonodaje, pravilnikov in standardov pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu s področja varnega izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij in temeljnimi načeli za zagotavljanje varnosti proizvodov,
 • seznanitev z nevarnimi učinki električnega toka na človeško telo (termični, mehanski, kemični in biološki),
 • predstavitev predpisov, stanja tehnike oz. slovenskih standardov, ki se nanašajo na zagotovitev varnosti pri načrtovanju in izvajanju električnih inštalacij,   
 • prikaz ocenjevanja tveganj s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu pri izvajanju električnih inštalacij in vzdrževalnih delih na električnih inštalacijah,
 • podajanje praktičnih izkušenj in rešitev, ki izvajalcem in vzdrževalcem omogočajo višjo kakovostno in varnostno raven izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij,   
 • predstavitev izkušenj dela pod napetostjo pri vzdrževanju električnih inštalacij. 

 

Vabljeni:

 • naćrtovalci, izvajalci in vzdrževalci električnih inštalacij in opreme, 
 • varnostni inženirji in tehniki v energetiki, industriji, gradbeništvu ter obratni inženirji in tehniki, 
 • merilci električnih inštalacij, 
 • vsi, ki se pri svojem delu srečujete z načrtovanjem, izvajanjem in vzdrževanjem.


Program

Uvodni del: 

Direktive novega pristopa pri zagotavljanju varnosti proizvodov ter varnosti in zdravja pri delu 

Tehnična harmonizacija in standardizacija 


Obrazložitev zahtev zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu pri vzdrževanju električnih inštalacij: 

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme 
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 


Nevarni učinki električnega toka na človeka: 

 • impedanca človeškega telesa, 
 • praktično izmerjene vrednosti skupne impedance človeškega telesa, 
 • vpliv enosmernega električnega toka, 
 • vplivi izmeničnega električnega toka frekvenc 15 hz do 100 hz, 
 • vplivi električnega toka frekvenc nad 100 hz, 
 • zdravstvene okvare zaradi delovanja električnega toka. 


Tehnični predpisi in standardi:

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah  

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne električne inštalacije 

 • zaščita pred električnim udarom (Slovenski standard SIST HD 60364-4-1 in SIST HD 60364-4-41), 
 • tehnični zaščitni ukrepi pred električnim udarom napetostnega območja do 1000 V, 
 • istočasna zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom, 
 • zaščita pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo, 
 • zaščita pred posrednim dotikom delov pod napetostjo. 


Ocenjevanje tveganj – temelji za obravnavo neželenih dogodkov: 

 • oris tveganj in negotovosti v procesih planiranja, 
 • negotovosti, 
 • tveganja, 
 • mere za merjenje pogostosti, verjetnosti, resnosti in tveganja, 
 • sprejemljivost tveganja, 
 • razred in stopnje tveganja, 
 • tveganja in negotovosti v procesu planiranja, 
 • ocenjevanje, presoja, analiza in vodenje obravnave tveganja in negotovosti. 


Ocena tveganja za delovno mesto »izvajalec in vzdrževalec nizkonapetostnih električnih inštalacij«: 

 • opis del in nalog ter potrebne delovne opreme, 
 • opredelitev nevarnosti in škodljivosti, 
 • ocenitev mogočih tveganj, 
 • presoja tveganj in opredelitev potrebnih zahtev in ukrepov za odpravo ali vsaj zmanjšanje prisotnih tveganj na sprejemljivo raven. 


Delo pod napetostjo - nova uveljavljena metoda vzdrževanja električni inštalacij pri proizvodnji, distribuciji in prenosu električne energije, v industriji in drugih ustanovah. 


Predstavitev načrtovanih sprememb predpisov in standardov na področju varnega izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij.


Predavatelja

Mag. Boris Ružič, univ.dipl.inž.el.,
je višji inšpektor - svetnik je magistriral na temo »Ocenjevanje tveganja – model izračuna neželjenih dogodkov«. Izvajal je inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu in sicer je opravljal delo inšpektorja za delo na najzahtevnejših objektih in dejavnostih (gradbeništvo proizvodnja, prenos in distribucija električne strojna in elektro in strojna industrija, metalurgija, kemična industrija itd. V sklopu svojega dela je opravil raziskave in obravnave več sto smrtnih in težkih nezgod pri delu s pripadajočimi sodnimi postopki. V letu 1995 je bil imenovan za svetovalca glavnega inšpektorja za delo, v letu 1998 za pomočnika glavnega inšpektorja za delo, v letu 2002 za svetovalca vlade in vodje sektorja za področje varnosti in zdravja pri delu ter kasneje za direktorja Inšpekcije na nadzora varnosti in zdravja pri delu. Za določen čas je bil imenovan tudi za v.d. glavnega inšpektorja RS za delo. Aktivno je sodeloval pri pripravi predhodnih in najnovejšega Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter večine pripadajočih podzakonskih aktov. S strokovnimi prispevki je sodeloval na mnogih konferencah, posvetih in seminarjih doma in v tujini, preko deset let sodeloval v evropskem odboru glavnih inšpektorjev za delo (SLIC). Več let je sodeloval pri izvajanju strokovnih izpitov s področja varnosti in zdravja pri delu ter pri izvajanju strokovnih izpitov za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 


mag. Viktor Lovrenčič, univ. dipl.inž. el.,
je tehnični direktor in predstavnik vodstva za kakovost v podjetju C&G d.o.o. Ljubljana. Od leta 2006 se aktivno ukvarja s pripravo, vodenjem in promocijo programov in projektov s področja dela pod napetostjo v slovenskem elektrotehniškem strokovnem okolju. Je član Inženirske zbornice Slovenije in Zbornice VZD, predsednik programskega sveta Konzorcija DPN in SIST TC/DPN, član tehničnega in znanstvenega komiteja LWA (Live Working Association). Bil je pobudnik priprave in uveljavitve programa usposabljanja za delo pod napetostjo (DPN) na nizko napetostnih inštalacijah. Predavatelj vsem generacijam elektromonterjev in inženirjev v slovenskih podjetjih, ki postopno uvajajo delo pod napetostjo na nizki in srednji napetosti. Avtor in soavtor velikega števila člankov, referatov in študij na temo dela pod napetostjo. Sodeloval je tudi pri izdelavi obsežne študije uvajanja dela pod napetostjo v slovenski distribuciji električne energije, ki jo je izdelal EIMV. Kot zunanji sodelavec je ob podpori sodelavcev iz Nuklearne elektrarne Krško in podjetij distribucije električne energije v Sloveniji uspešno izpeljal projekt usposabljanja za delo pod napetostjo na nizki napetosti v Nuklearni elektrarni Krško ter za delo pod napetostjo na nizki in srednji napetosti v podjetjih distribucije električne energije in v industriji. Stalni promotor ideje »nič nezgod« pri vzdrževanju električnih inštalacij.

Kotizacija

199,80 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Obvesti me o naslednjem terminu >

Ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: