NOVO Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb.

 

Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti upravičencev za njihov projekt. Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 %, pri regijah v prehodu pa 55 % (razvitejše regije so upravičene do 40 % sofinanciranja).

 

Naložbeni načrt za Evropo glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev in subvencij v smeri javno-zasebnih partnerstev in finančnih inštrumentov

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
TERMIN: 18. 3. 2020 (od 9:00 do 14:30) Prijavite se

V Sloveniji je v februarju 2019 je pričel veljati tudi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), ki poleg že obstoječega pravnega okvira na področju javno-zasebnega partnerstva (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu) predstavlja pravno podlago za izvedbo postopkov javno-zasebnih partnerstev.

 

Ob napovedi, da se delež nepovratnih sredstev EU v finančni perspektivi 2021-2027 bistveno zmanjšuje, kar se bo odrazilo v upadu nepovratnih sredstev EU za izgradnjo javne infrastrukture, je tako za naročnike kot gospodarstvo postalo nujno, da se seznanijo z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb.

 

Namen strokovnega seminarja je:

 • pripraviti udeležence iz javnega in zasebnega sektorja na finančno perspektivo 2021-2027, ko se bo meja za sofinanciranje iz skladov EU bistveno znižala,
 • seznaniti udeležence z zakonodajnim okvirom, oblikami in modeli javno-zasebnih partnerstev,
 • natančno po korakih predstaviti postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva (predhodni postopek, sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, izvedba razpisa, pomen pogajanj, izdaja odločitve, sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe),
 • prikazati pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva,
 • predstaviti pomen in izdelavo investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev,
 • opisati kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev (sredstva državnega/občinskih proračunov, sredstva skladov EU, zasebna sredstva) – kdaj in kako,
 • prikazati uspešne izvedbe raznovrstnih projektov javno-zasebnih partnerstev v praksi (pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb, ohranjanje kulturne dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen hotel, BicikeLJ),
 • opolnomočiti udeležence za izvedbo prvih korakov vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev (poziv promotorjem, priprava vloge promotorja).

 

Vabljeni:

 • vsi zadolženi za izvedbo projektov na področju javne infrastrukture in javnih služb,
 • vsi, ki se pripravljate na finančno perspektivo 2021-2027,
 • vsi, ki imate idejo ali željo izvesti projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva,
 • vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
 • željni znanja s področja javno-zasebnih partnerstev.

 

Ali obstaja recept za uspeh pri javno zasebnih partnerstvih si lahko preberete v članku: Javno zasebna partnerstva – ali obstaja recept za uspeh?

Program

Zakonodajni okvir, oblike in modeli javno-zasebnih partnerstev (JZP)

 • predstavitev slovenske zakonodaje in zakonodaje EU
 • predstavitev temeljnih pojmov
 • predstavitev oblik in modelov JZP

 

Postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva po korakih

 • predhodni postopek
 • sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu
 • izvedba razpisa
 • pomen pogajanj
 • izdaja odločitve
 • sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
 • pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe
 • pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva

 

Investicijska dokumentacija v postopkih javno-zasebnih partnerstev

 • pomen in izdelava investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev
 • študija upravičenosti podelitve koncesije in investicijska dokumentacija
 • praktični nasveti pri pripravi investicijske dokumentacije
 • hitri pogled v finančno perspektivo 2021-2027
 • kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev – kdaj in kako

 

Analiza primerov iz prakse

 • pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb, ohranjanje kulturne dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen hotel …

 

Praktični del

 • Priprava poziva promotorjem, priprava vloge promotorja – na podlagi predloga udeležencev (v kolikor ga posredujejo vsaj 5 delovnih dni pred izvedbo dogodka) ali predavateljev

 

Zaključek z diskusijo in odgovori na vprašanja udeležencev

Predavateljici

doc. dr. Petra Ferk, univ. dipl. prav.
Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak in docentka za javno upravo na Novi Univerzi, kjer predava pri predmetih Javno-zasebna partnerstva, Pravo javnih služb, Posebni upravni postopki, Pravne osebe javnega in zasebnega prava in Upravni sistemi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. Doktorirala je iz teme »Gospodarske javne službe na področju transporta«. Leta 2008 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo je med izvajalci seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.

V okviru Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je sodelovala pri izvedbi številnih projektov javno-zasebnih partnerstev, projektih pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, zagotavljanjem in financiranjem izvajanja javnih služb in izgradnje javne infrastrukture ter s tem povezanim vprašanjem državnih pomoči. V zadnjem času se aktivno ukvarja tudi s področjem elektronskega javnega naročanja. Vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso.

Petra Ferk je aktivna članica več mednarodnih pravnih društev, nacionalna korespondentka za European Procurement & Public Private Partnership Law Review ter najbolj aktivna slovenska avtorica s področja javno-zasebnih partnerstev in javnega naročanja v tujini. Zlasti so v tujini cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.

Predavateljica tako dobro pozna težave in ovire, s katerimi se soočajo naročniki in ponudniki pri izvajanju projektov javno-zasebnih partnerstev, prav tako pa načine, kako uspešno premostiti te ovire.

 

Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.

Je direktorica podjetja PS projektno svetovanje, d.o.o. z več kot 10 letnimi izkušnjami na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU tako za zasebni kot tudi javni sektor. Tekom svojega dela je pridobila bogate izkušnje ne samo z izdelavo številnih investicijskih dokumentov (npr. za projekta BOBER in SINICA Agencije RS za okolje, Elektronsko javno naročanje Ministrstva za javno upravo,…), temveč tudi s samim vodenjem investicijskih projektov. Ker se delo po prejemu sklepa o odobrenih nepovratnih sredstvih ne konča, je predavateljica pridobila praktična znanja tudi s področja finančnega nadzora projektov, administrativnega vodenja in koordinacije odobrenih projektov (tudi z več in partnerji iz tujine), vključno s pripravo finančnih in vsebinskih poročil.

Predavateljica tako dobro pozna probleme, s katerimi se soočajo naročniki pri snovanju investicijske dokumentacije, ki jih skupaj z naročniki uspešno rešuje.

Kotizacija

208,00 € + 22%
Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!

Povejte naprej: