AKTUALNO Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora

Vse novosti in spremembe zakonodaje in primerjava s sedanjo ureditvijo. Vpliv sprememb novega Gradbenega zakona na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov.

Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora
TERMIN: 25. 5. 2018 (od 9:00 do 15:00) Prijavite se

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih. Kaj pa bodo prinesli novi podzakonski akti?! ... tudi o tem na strokovnem seminarju.

Na že 18. ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja in graditve objektov ter primerjava med sedaj veljavno zakonodajo in novo ureditvijo kot jo prinaša Gradbeni zakon, zlasti glede vrste posegov v prostor, izdaje gradbenih dovoljenj, upravnih postopkov, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, nadzora skladnosti, pristojnosti občin, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, …

 

Konceptualne spremembe zakonodaje bodo močno vplivale tudi na vse obveznosti in pravice udeležencev pri načrtovanju, graditvi, nadzoru in vzdrževanju objektov. Vse to bo potrebno sedaj upoštevati tudi v vseh pogodbah v zvezi z gradnjo (projektantska, gradbena, pogodba z nadzornikom gradnje in druge).

 

Na že 18. ponovitvi strokovnega seminarja bo pojasnjeno v čem vse so bistvene razlike med ZGO in Gradbenim zakonom in kako bodo te vplivale na upravne postopke ter na pravice in obveznosti med udeleženci gradnje (sklepanje vseh vrst pogodb v zvezi z gradnjo).

 

Pridobili boste tudi vse pomembne informacije v zvezi z vrstami gradbenih dovoljenj in postopkovnimi določili zakona, v zvezi z izdajo teh dovoljenj. Kaj vse nam prinaša novi integriran postopek za izdajo gradbenega dovoljenja?!

Novi Zakon o urejanju prostora določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa tudi prostorske ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v prostoru, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s področja urejanja prostora. Določa pa tudi pogoje za razlastitev in omejitev lastninske pravice na nepremičninah v javno korist.

 

Novi Zakon o urejanju prostora bo poleg na pripravljavce prostorskih aktov vplival tudi na investitorje, projektante, izvedence, nepremičninske posrednike in druge, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta. Vplival bo tudi na lastnike nepremičnin, zaradi ukrepov zemljiške politike.

 

NOVO:

Gradbeni zakon (GZ)

z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb

 Pravkar izšlo - zagotovite si svoj izvod tukaj >>>

 

 

Program

  Področja, ki jih ureja novi Gradbeni zakon v primerjavi z ZGO

  • Pomen izrazov po novem Gradbenem zakonu v primerjavi s sedanjo zakonodajo (definicije: objekta, gradnje, posegov v prostor, … )
  • Vrste posegov v prostor (po novem Gradbenem zakonu v primerjavi s sedanjo zakonodajo)
  • Sprememba določil v zvezi s projektiranjem in poudarek na odgovornosti projektantov (osnutek Pravilnika)
  • Sprememba določil v zvezi s pridobivanjem mnenj (dosedanja soglasja)
  • Definiranje bistvenih lastnosti objektov, ki jih mora izkazovati projekt in jih mora izpolnjevati objekt cel čas gradnje
  • Spremembe postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih dovoljenj za gradnjo (integriran postopek izdaje gradbenega dovoljenja), kaj pomeni ˝Prijava začetka gradnje˝
  • Spremembe v zvezi z odgovornimi osebami pri gradnji, zlasti glede izvajanja nadzora
  • Podrobnejša ureditev v zvezi z uporabo gradbenih materialov
  • Podrobnejša ureditev inšpekcijskega nadzora in postopkov
  • Kazenske določbe in prekrški
  • Kateri postopki se bodo končali po starem zakonu (prehodne določbe zakona)
  • Novosti v zvezi z vzdrževanjem objektov
  • Implementacija evropskih direktiv o trajnostni gradnji v novem zakonu
  • Ureditev poklicnih zbornic v posebnem zakonu
  • Nove prisojnosti občin po novem Gradbenem zakonu
  • Upravni postopki v skladu z novim Gradbenim zakonom - novi postopki v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj in dovoljevanje gradnje brez odločbe
  • Vpliv sprememb novega Gradbenega zakona na sklepanje vseh pogodb v zvezi z gradnjo
  • Novi podzakonski akti

  Bistvene novosti in spremembe Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2):

  • razvojni dokumenti urejanja prostora, cilji in instrumenti,
  • strategija prostorskega urejanja in načrtovanja
  • novi udeleženci pri urejanju prostora,
  • prostorsko načrtovanje: temeljna pravila, prostorski akti (strateški, državni prostorski akti in - celovito dovoljenje, izvedbeni občinski prostorski akti), način, postopek sprejemanja in oblika, posebne določbe, odstopanje od prostorskih aktov
  • zemljiška politika: razvoj stavbnih zemljišč, gradbene parcele, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komunalni prispevek, …, ukrepi zemljiške politike

  Zagotovite si tudi svoj brezplačni izvod e-knjige Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM) tukaj.

  Predavateljica

  Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

  je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
  gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
  Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

   

  Kotizacija

  199,80 € + 22%
  Plačilo z DDV znaša 243,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

  Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

  Prijavite se Obvesti me o naslednjem terminu >

  Dodatne ugodnosti

  Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
  Ugodnosti se ne seštevajo!

  Povejte naprej: